ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
4. adventná nedeľa 2019
Loading
/

Izaiáš 12,1-6

CHVÁLOSPEV HOSPODINOVI

Potom v ten deň povieš: Ďakujem Ti, Hospodine, lebo – hoci si sa hneval na mňa – Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno. Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!