ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
2. adventná nedeľa 2022
/

„Prichádzaš k nám Kriste náš …“

List apoštola Pavla Rímskym 15,7-13

Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. Hovorím totiž, že sa Kristus stal služobníkom obrezaných pre pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia (dané) otcom; a že pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: Preto velebiť Ťa budem medzi pohanmi a spievať žalmy Tvojmu menu. A zase hovorí (Písmo): Radujte sa, pohania, spolu s Jeho ľudom. A zase: Chváľte Pána všetky národy a velebte Ho všetci ľudia. A zase Izaiáš hovorí: Bude koreň Jesseho, a v Toho, kto povstane vládnuť nad národmi, budú dúfať národy. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji.