Drahí naši bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi.

Pri našom cirkevnom zbore sme založili občianske združenie POMÁHAME K RADOSTI.

Združenie je dobročinnou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu kresťanských a humanitných tradícii medzi príslušníkmi všetkých vekových kategórii podnecovať, podporovať, materiálne
zabezpečovať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a udržovaniu kresťanských a mravných princípov, sociálnej pomoci odkázaným spoluobčanom, predovšetkým pri Evanjelickom cirkevnom zbore augsburského vyznania v Háji. Darovaním 2% z dane nám môžete pomôcť napĺňať tieto ciele.
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.
Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité v súlade s činnosťou nášho združenia, ktorá sa bude orientovať na:
1. výchovu a vzdelávanie detí, dorastu, mládeže a dospelých členov cirkevného zboru smerujúce k rozširovaniu a prehlbovaniu poznania Biblie
2. podporu aktivít detí, ktoré navštevujú detské služby Božie, hodiny náboženstva v školách, konfirmačnú prípravu, stretnutia evanjelickej mládeže, stretnutia a aktivity dorastu evanjelickej mládeže
3. podporu kultúrno-vzdelávacej, výchovnej, športovo-oddychovej činnosti mladých ľudí, pomoc pri organizovaní a spolufinancovaní letných táborov detí a mládeže
4.podporu pri organizovaní vystúpení detského spevokolu a spevokolu dospelých pri našom cirkevnom zbore
5. podporu stretnutí Rodinného spoločenstva, modlitebného spoločenstva žien, modlitieb mužov, biblického vzdelávania pre dospelých, pomoc pri organizovaní zborového dňa, slávnostných a výročných služieb Božích
6. pomoc pri aktivitách v oblasti sociálnej pomoci odkázaným spoluobčanom, starším a osamelým, nevládnym a telesne postihnutým ľuďom v našom okolí.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu POMÁHAME K RADOSTI, budete potrebovať nasledovné formuláre:Údaje potrebné na poukázanie 2% dane pre naše OZ:
Obchodné meno / názov: Pomáhame k radosti
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 53499930
IBAN č.účtu: SK90 0900 0000 0051 8586 1853
Adresa / sídlo: Podunajská 12542/23F, 82106 Bratislava

ĎAKUJEME