Pozrite si články v ktorých sú fotogalérie a audiogalérie:

15. nedeľa po Svätej Trojici 2022

"Čo to znamená dôverovať pánu Bohu? Čo to znamená pre môj a tvoj život?" Prvá kniha Kráľov 17,7-16 Po nejakom ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

VIDEO pozvánka od brata Seniora

Milí priatelia, milí bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi. 𝐏𝐨𝐳𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐢 𝐤𝐫𝐚́𝐭𝐤𝐮 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐩𝐨𝐳𝐯𝐚́𝐧𝐤𝐮 od brata seniora Mariána Kaňucha na ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

13. nedeľa po Svätej Trojici 2022

"Čo mu asi chýbalo, aby bol v kráľovstve Božom a nie len neďaleko neho?" Evanjelium podľa Marka 12,28-34 SUMA ZÁKONA ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Seniorátny deň TUS ECAV

Týmto Vás srdečne pozývame na Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu ECAV, ktorý sa bude konať v nedeľu 18.septembra 2022 od 9.00 hod ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

12.nedeľa po Svätej Trojici 2022 – Požehnanie – zač. šk. roka

Evanjelium podľa Matúša 21,18-22 Keď sa ráno vracal do mesta, vyhladol. Pri ceste videl figovník, išiel k nemu, ale nenašiel na ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD
konfirmacia 2022

11. nedeľa po Svätej Trojici – Slávnosť Konfirmácie

Izaiáš 43,1-3a Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

10. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Ktorú cestu si teda vyberieš? Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium 30,11-18 Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

9. nedeľa po Svätej Trojici 2022

"Duch Svätý nám dnes, cez Petrove slová, dáva štyri úžasné múdre rady ..." 1. list apoštla Petra 4,7-11 PRÍPRAVA NA ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

8. nedeľa po Svätej Trojici 2022

"... Viete, pýcha nikdy nepotrebuje nejakú rozumnú príčinu, pretože pýcha je bez logiky ..." Prvá kniha Samuelova 18,6-16 Pri ich ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

7. nedeľa po Svätej Trojici 2022 – „krabice požehnania“

"Problém v dnešnom svete, totiž nie je ako vykúzliť hromadu chleba, ale problémom je, rozdeliť sa, aby všetci mali dosť" ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Potáborové služby Božie – 6. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Evanjelium podľa Lukáša 19,1-10 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Prvá kniha Mojžišova - Genisis 12,1-4 Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Evanjelium poľa Lukáša 6,36-37 Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Evanjelium podľa Matúša 9,9-13 Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Evanjelium podľa Lukáša 14,15-24 PODOBENSTVO O VEĽKEJ VEČERI Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal Mu: Blahoslavený, kto je chlieb ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa po Trojici Svätej 2022

List apoštola Pavla Rímskym 8,12-16 A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Svätá Trojica. SANCTA TRINITAS 2022

List apoštola Pavla Rímskym 11,33-36 Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. slávnosť svätodušná 2022

Skutky Apoštolov 2,37-38 Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste 2022

Prvý list apoštola Pavla Korintským 12,4-11 Lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je Duch; a podelené sú prisluhovania, ale ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Posviacka Zvonov v Dolnej Štubni

Evanjelium podľa Lukáša 24,50-54 JEŽIŠOVO VSTÚPENIE Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. A keď ich ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa po Veľkej noci – ROGATE (Modlite sa!) 2022

List apoštola Pavla Efezským 3,14-21 APOŠTOLOVA MODLITBA ZA CIRKEVNÝ ZBOR Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Veľkej noci – CANTATE 2022

Prvá kniha Samuelova 16,1-13 Hospodin riekol Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Veď ja som ho zavrhol, aby nebol kráľom ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE 2022

Pre všetky mamy, staré mamy a krstné mamy. Kto nájde lásku, ten vie ... Príslovia 1,7-9 Bázeň pred Hospodinom je ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa po Veľkej noci – MISERICORDIAS DOMINI 2022

Žalm 23 DOBRÝ PASTIER Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa po Veľkej noci –QUASIMODOGENITI 2022

Prvý list apoštola Jána 5,4-5 pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. slávnosť Veľkonočná 2022 – Detské služby Božie

Evanjelium podľa Jána 20,19-31 JEŽIŠ SA UKÁZAL UČENÍKOM V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. Slávnosť Veľkonočná 2022

Evanjelium podľa Marka 16,1-4 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Veľký piatok – Parasceve 2022

Izaiáš 53,1-5 Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

6. nedeľa pôstna – Kvetná –PALMARUM 2022

Evanjelium podľa Jána 12,12-19 Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, nabral palmové ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa pôstna – Smrtná – JUDICA 2022

List Hebrejom 9,11-14 Keď však prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobra, cez väčší a dokonalejší stan, nie rukou zhotovený, čiže nie ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa pôstna – LAETARE 2022 – Zborový konvent

Evanjelium podľa Lukáša 19,10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Čítaná kázeň: Mgr. Ladislav Adamovič - ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa pôstna – OCULI 2022

Prvý list apošola Petra 1,13-16 Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa pôstna – REMINISCERE 2022

Evanjelium podľa Matúša 6, 9 Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa pôstna – INVOCAVIT 2022

Evanjelium podľa Matúša 16,21-23 Odvtedy začal Ježiš vysvetľovať svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Predpôstna nedeľa – ESTOMIHI 2021

Evanjelium podľa Matúša 6,13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Vyhlásenie ECAV k vojne na Ukrajine

Dnes, 24. februára 2022 nadránom vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu. Jedná sa o akt surovej vojenskej agresie voči suverénnemu a ...
Čítať Viac

Nedeľa po Deviatniku – SEXAGESIMA 2022

Izaiáš 55,8-11 Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Nedeľa Deviatnik – SEPTUAGESIMA 2022

Evanjelium poľa Jána 15,9 Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Posledná nedeľa po Zjavení 2022

Evanjelium podľa Lukáša 2,22-32 A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Zjavení 2022

Evanjelium podľa Lukáša 8,1-3 Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a dvanásti ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Zjavení 2022

List apoštola Pavla Galatským 2,20 ... a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. Nedeľa po Zjavení 2022

Žalm 119,11 Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa po Zjavení 2022

Evanjelium podľa apoštola Jána 1,35-42 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. A zahľadel sa na Ježiša, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Zjavenie Pána – EPIFÁNIA 2022

Izaiáš 60,1-3 Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou. Lebo, hľa, tma kryje zem ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Nedeľa po Novom roku 2022

Evanjelium podľa Lukáša 2,21 Keď prišiel ôsmy deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali Mu meno Ježiš, ako Ho anjel ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Nový rok 2022 – Biblický zborový verš

Jeremiáš 29,11-14 Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Závierka občianskeho roka. Silvester 2021

Evanjelium podľa Lukáša 12,32 Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Nové číslo časopisu VÁNOK

Drahí priatelia, sestry a bratia v Pánovi Ježišovi. Tešíme sa, že nám Pán Boh dal dostatok chuti a sily urobiť  nové ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. slávnosť vianočná 2021

Žalm 100, 1-2 Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním!  ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. slávnosť vianočná 2021

Evanjelium podľa Lukáša 2,15-20 Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Štedrý večer 2021

Evanjelium podľa Lukáša 2,1-14 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. adventná nedeľa 2021

Izaiáš 5,1-7 PIESEŇ O VINICI Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa adventná 2021

Prvý list apošola Jána 4,18a V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa adventná 2021 – Domáca pobožnosť

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak s cieľom, aby naša viera a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa adventná 2021 – Domáca pobožnosť

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak s cieľom, aby naša viera a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Posledná nedeľa cirkevného roka (Nedeľa večnosti) 2021

1. list apoštola Pavla Korintským 2,9 ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Tretia predposledná nedeľa cirkevného roka 2021

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 8,6-12 Potom, po štyridsiatich dňoch, Nóach otvoril okno korábu, ktoré urobil, a vypustil krkavca. Ten vyletel ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Pamiatka Reformácie 2021

2. kniha Mojžišova - Exodus 33,21 Hospodin riekol: Hľa, tu pri mne je miesto, postav sa na skalu! ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

21. nedeľa po Svätej Trojici 2021

V boji o dokonalosť viery 1 Jána 1:4–5 Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

OZNAM O KONANÍ SLUŽIEB BOŽÍCH

Bratia a sestry, Od 24.10.2021 sa budú služby Božie v CZ ECAV Háj konať nasledovne: 9:00 v Háji – v ...
Čítať Viac

20. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvá kniha kronická 29,13-18 Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno. Veď ani ja ani môj ľud ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

19. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Marka 2,1-12 Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma, zhromaždilo sa toľko ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Zbierka a vydaj šatstva

Milí priatelia, Evanjelický a.v. cirkevný zbor Háj v spolupráci s Mestom Turianske Teplice organizujú ZBER A VÝDAJ ZIMNÉHO ŠATSTVA A OBUVI 0d 5. 10 ...
Čítať Viac
/ Média, Rodinky, ÚVOD

18. nedeľa po Trojici – Vďaka za úrody

Ev.Matúša 6:11. POĎAKOVANIE ZA ÚRODY Chlieb náš každodenný daj nám dnes! Milí priatelia, bratia a sestry, Dnes sme na službách Božích ...
Čítať Viac
/ Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

17. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List apoštola Pavla Rímskym 13,8-10 LÁSKA K BLÍŽNYM Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

16. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List apoštola Pavla Galatským 5,1-6 Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Spoločenstvo žien- POZVÁNKA

Srdečne pozývame všetky ženy nášho Cirkevného zboru na skvelú prednášku Mirky Pálešovej a spoločný čas... Viac info. na plagáte: ...
Čítať Viac
/ Média, MODLITBY ŽENY, Rodinky, ÚVOD

Rodinné Služby Božie

Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi. Dnes sme mali nádherný čas v prítomnosti Ducha Svätého. Bol to ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

13. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Matúša 15.kapitola 1-11.verš Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa: „Prečo tvoji učeníci ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

12. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List Židom 9,24-28 Veď Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

11. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Matúša 19,10-12 Keď je to tak medzi mužom a ženou, nie je dobré ženiť sa! Odpovedal im: Nie všetci ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

10. nedeľa po Svätej Trojici 2021 – Kajúca nedeľa

Evanjelium podľa Lukáša 3,7-17 Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: „Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Potáborové detské Služby Božie 2021

VEĽKÉ EGYPTSKÉ DOBRODRUŽSTVO Toto sú deje Jákobovho rodu: Keď bol Jozef sedemnásťročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

8. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 39,7-20 Po týchto udalostiach však žena jeho pána začala upierať oči na Jozefa, až mu ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

7. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvý list apoštola Pavla Korintským 11,23-26 Lebo ja som prijal do Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

6. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List Jakuba 2,18 Ale povie niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvý list apoštola Pavla Timoteovi 2,1-6 Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Lukáša 17,15-16 Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; padol na ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List Jakuba 2,14-17 Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho (takáto) ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 6,5-8 Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Aj naše deti radi spievajú – Duchovná pieseň 2021

Dňa 7. mája 2021 sa uskutočnil 7. ročník súťaže Duchovná pieseň. V tomto roku sa súťaž prvýkrát uskutočnila v online ...
Čítať Viac

Online zborové stretnutie

Milí priatelia, bratia a sestry, opäť vás srdečne pozývame na online zborové stretnutie cez aplikáciu Google meet dnes (18.4.2021) v ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

Boli sme v RTVS

😍Milí priatelia a milí cirkevníci.😍 Dnes bola 🎬v RTVS👍 odprezentovaná naša vízia na rok 2021 a naša práca v cirkevnom ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

NTM 2021

Milí priatelia, drahí manželia, v rámci tohtoročného Národného týždňa manželstva vás pozývame k tomu, aby sme si ako manželia opäť ...
Čítať Viac

Simeon a Anna

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete niečo o jednom deduškovi a babičke,  ktorí sa volali Simeón  a Anna ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, Rodinky, ÚVOD

Svadba v Káne Galilejskej

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete niečo o jednej SUPER SVADBE... Tak šup, šup pozrite si tajomstvá ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, ÚVOD

GENERÁLNY BISKUP O NAŠEJ VÍZII

Drahí bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi. Chceme sa s Vami podeliť o neuveriteľnú spätnú väzbu od brata generálneho biskupa ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Vianočný príbeh

DRAHÉ DETI, keďže máme zrušenú našu detskú besiedku pozrite si naše VESELÉ VIDEO so Simeonom o Vianočnom príbehu... 🎄🎼👍😍😀🥰🙏🎼🎄 Pán ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, ÚVOD

POZDRAV OD BRATOV BISKUPOV

Drahí bratia a milé sestry. Sme veľmi radi, že sa môžeme podeliť s Vami o krásne a povzbudivé pozdravy od ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

DÔLEŽITÝ OZNAM: VIANOCE 2020

!!Vyhlásenie rozšíreného predsedníctva CZ Háj ku konaniu Služieb Božích od 20.12.2020!! Drahé sestry a bratia, po dôkladnom zvážení a vzhľadom ...
Čítať Viac

Nové číslo časopisu Vánok

Vážení čitatelia Vánku... Prečítajte si online vianočné číslo nášho zborového časopisu (klikni na obrázok na spodku článku), kde vám prinášame ...
Čítať Viac

Oznam o službách Božích v našich chrámoch

Milí priatelia, bratia a sestry, po dlhšej prestávke vás opäť pozývame na Služby Božie do našich chrámov. Zajtra, v Poslednú ...
Čítať Viac

Predposledná nedeľa cirkevného roka 2020

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka 2020

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

21. nedeľa po Svätej Trojici – Pamiatka zosnulých

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

20. po Svätej Trojici 2020

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

19. nedeľa po Svätej Trojici 2020 – Poďakovanie za úrody zeme

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

OZNAM K SLUŽBÁM BOŽÍM A ĎALŠÍM AKTIVITÁM

Milí priatelia, bratia a sestry, na základe opatrení súvisiacich s vírusom Covid 19 vám oznamujeme, že sa rušia všetky služby ...
Čítať Viac