Pozrite si články v ktorých sú fotogalérie a audiogalérie:

1. slávnosť svätodušná 2024. Pentecoste

Skutky apoštolov 11,1-16 Apoštolovia a bratia v Judsku počuli, že i pohania prijali slovo Božie. Keď teda Peter prišiel do Jeruzalema, ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Nedeľa po Vstúpení 2024 – EXAUDI

Skutky Apoštolov 1,4-5 Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo - o ktorom ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

5. nedeľa po Veľkej noci 2024 – ROGATE – Slávnosť konfirmácie

Daniel 6, 11 a 24 Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom boli ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Videoklip piesne „Prosíme Ťa, Pane daj nám silu“

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby našej Evanjelickej cirkvi. Pozrite si ...
/ Besiedka, Dorast, Média, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

4. nedeľa po Veľkej noci 2024 – CANTATE

Druhá kniha Mojžišova - Exodus 17,1-7 Potom sa celý zbor Izraelcov podľa Hospodinovho rozkazu postupne pohol z púšte Sín a ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

3. nedeľa po Veľkej noci 2024 – JUBILATE

Žalm 126 Pútnická pieseň. Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

2. nedeľa po Veľkej noci 2024 – MISERICORDIAS DOMINI

Skutky apoštolov 20,28 a 32 verš Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Videoklip piesne „Milosť tak potrebná“

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby našej Evanjelickej cirkvi. Pozrite si ...
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

1. nedeľa po Veľkej noci 2024 – QUASIMODOGENITI

Evanjelium podľa Jána 20,24-29 Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

2. slávnosť veľkonočná 2024

"Tajomstvo veľkonočných vajíčok" List apoštola Pavla Rímskym 5,8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za ...

1. slávnosť veľkonočná 2024 – Pascha

He is risen! Evanjelium podľa Lukáša 24,1-12 V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli vonné ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Veľký piatok 2024 – Parasceve

Evanjelium podľa Matúša 27,50-54 A Ježiš znovu zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Zelený štvrtok 2024 – Dies viridum

Prvý list apoštola Pavla Korintským 10,16-17  Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

6. nedeľa pôstna – Kvetná 2024 – PALMARUM

Žalm 73,23-24 Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu. Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

5. nedeľa pôstna – Smrtná 2024 – JUDICA

Prvá kniha Mojžišova 22,1-14 Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma. I riekol mu: Abrahám! Odpovedal: Tu som. Vtedy On riekol: Vezmi ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

4. nedeľa pôstna 2024 – LAETARE

Izaiáš 54,7-10  Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V prekypení svojho hnevu som skryl svoju ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

3. nedeľa pôstna 2024 – OCULI

Evanjelium podľa Lukáša 8,26-39 Potom sa preplavili do kraja Gerazénov, ktorý je naproti Galilei. Keď vystúpil na zem, postavil sa Mu ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Videoklip piesne „V jedného Boha veríme“

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby našej Evanjelickej cirkvi. Pozrite si ...
/ Dorast, ECAV HÁJ, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

2. nedeľa pôstna 2024 – REMINISCERE

Evanjelium podľa Marka 9,14-29 Keď prišli k (ostatným) učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa hádajú s ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

1. nedeľa pôstna 2024 – INVOCAVIT

Prvá kniha Mojžíšova 3,1-7 a 14-19 Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Predpôstna nedeľa – ESTOMIHI 2024

Žalm 46,9 Poďte a hľaďte na skutky Hospodinove! Úžasné veci spôsobil na zemi! ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Videoklip piesne „Keď Boží Syn“

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby našej Evanjelickej cirkvi. Pozrite si ...
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

Nedeľa po Deviatniku – SEXAGESIMA 2024

Evanjelium podľa Lukáša 2,22-24 A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Nedeľa Deviatnik 2024 – SEPTUAGESIMA

"... no my vieme čo je tou, najkrajšou, tou najvzácnejšou odmenou ..." Evanjelium podľa Matúša 20,1-16 ROBOTNÍCI NA VINICI Kráľovstvo ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Posledná nedeľa po Zjavení Pána, AMOT SPOČINÚŤ NA MODLITBE

"...vitamínom, ktorý budeme chcieť pravidelne užívať..." 2. kniha Kronická 7,11-15 Keď Šalamún dokončil dom Hospodinov i kráľovský palác a vydarilo ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

AMOT ÚSTA PRAVDY A SPRAVODLIVOSTI

AMOT TÉMA: ÚSTA PRAVDY A SPRAVODLIVOSTI Rečník: Branislav Záborský Prezentácia - AMOT 2024 Ústa pravdy a spravodlivosti ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

AMOT PREDSTAVIŤ KRISTA

AMOT TÉMA: PREDSTAVIŤ KRISTA Rečník: Peter Haľama ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

AMOT FORMOVAŤ INÚ KULTÚRU

AMOT TÉMA: FORMOVAŤ INÚ KULTÚRU Rečníčka: Gabika Sviteková ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

AMOT PODOBNÍ KRISTOVI

AMOT TÉMA: PODOBNÍ KRISTOVI Rečník: Branislav Páleš ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

AMOT OD PONDELKA DO PIATKU

AMOT TÉMA: OD PONDELKA DO PIATKU Rečník: Tomáš Svitek ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

2. nedeľa po Zjavení Pána 2024

AMOT 1.DEŇ – PONESIETE HOJNÉ OVOCIE Žalm 1 BLAHOSLAVENSTVO SPRAVODLIVÝCH A ZÁHUBA BEZBOŽNÝCH Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

1. nedeľa po Zjavení Pána 2024

Evanjelium podľa Jána 1,32-34 Ďalej svedčil Ján hovoriac: Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na Ňom ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

TROJKRÁĽOVÉ STRETNUTIE SPEVOKOLOV

Milí priatelia zažili sme nádherné Trojkráľové stretnutie spevokolov Horného Turca: Vystúpili spevokoly z CZ: Blatnica, Háj, Mošovce, Slovenské Pravno. Kázňou ...

Zborový biblický verš na rok 2024

Božie slovo, ktoré Nás bude sprevádzať celým rokom 2024 je napísané v Žalme 46 v 9 verši: "Poďte a hľaďte ...

Nový rok 2024

"Kto má dnes meniny?" List apoštola Pavla Filipským 2,5-11 Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Závierka občianskeho roka. Silvester 2023

"... je našim príbytkom z pokolenie na pokolenie ..." Žalm 90, 1-6,12,17 Modlitba Mojžiša, muža Božieho. Pane, Ty si býval ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

2. slávnosť vianočná 2023 – Detské služby Božie

Evanjelium podľa Matúša 1.23 Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

1. slávnosť vianočná. Narodenie Krista 2023

"... Nebojte sa, nepomýlila som sa ..." Druhá kniha Mojžišova 2,1-10 MOJŽIŠOVO NARODENIE Istý muž z domu Lévího šiel a ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

4. adventná nedeľa /Štedrý večer 2023

"... Vianočná utópia ..." Evanjelium podľa Lukáša 15, 13-20 Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

3. adventná nedeľa 2023

"... vidíte milí Jankovia, aké nádherné mená, nosíte ..." Evanjelium podľa Lukáša 1,76-79 A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

1. adventná nedeľa – Začiatok cirkevného roka 2023

"... naša nádej má meno, a to meno je ..." List Židom 10,19-25 VYTRVAŤ VO VIERE, LÁSKE A NÁDEJI Keďže ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Posledná nedeľa cirkevného roka 2023 (Nedeľa večnosti)

Evanjelium podľa Matúša 25,1-13 PODOBENSTVO O DESIATICH PANNÁCH Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Predposledná nedeľa cirkevného roka 2023

"... ako je to s nami, dnes, ľuďmi, ktorí sa menujujeme kresťanmi ..."  2. Kniha Kronická 36,11-21 Cidkija mal dvadsaťjeden ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Muzikál Lastovičky

𝑴𝒊𝒍𝒊́ 𝒑𝒓𝒊𝒂𝒕𝒆𝒍𝒊𝒂. V spolupráci s 𝐦𝐞𝐬𝐭𝐨𝐦 𝐓𝐮𝐫𝐜̌𝐢𝐚𝐧𝐬𝐤𝐞 𝐓𝐞𝐩𝐥𝐢𝐜𝐞 si Vás dovoľujeme pozvať na 𝐌𝐔𝐙𝐈𝐊𝐀́𝐋 𝐊𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈́𝐍𝐘 𝐑𝐎𝐘𝐎𝐕𝐄𝐉 - 𝐀𝐤𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐬̌𝐥𝐢 𝐥𝐚𝐬𝐭𝐨𝐯𝐢𝐜̌𝐤𝐲 ...
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

23. nedeľa po Svätej Trojici

"... človeče, je tak veľmi dôležité, aby si pamätal, na ..." Kniha Jobova 14,1-6 Človek narodený zo ženy žije krátko, ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

22. nedeľa po Svätej Trojici 2023 – Pamiatka zosnulých

"... ukázal smrti STOP, červenú ..." Evanjelium podľa Jána 11,17-27 Keď Ježiš prišiel, našiel ho už štvrtý deň ležať v ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Videozamyslenia pre cirkev – Mgr. Zuzana Lipovská

Milí bratia a sestry. Vypočujte si dve Biblické videozamyslenia našej sestry farárky Mgr. Zuzany Lipovskej a započúvajte sa do piesne ...
/ Média, ÚVOD

Videozamyslenia pre cirkev – Mgr. Tomáš Lipovský

Milí bratia a sestry. Vypočujte si dve Biblické videozamyslenia nášho brata farára Mgr. Tomáša Lipovského a započúvajte sa do piesne našej ...
/ Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

20. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Druhá kniha kronická 1,1-12 Šalamún, syn Dávidov, upevnil sa vo svojom kráľovstve. Hospodin, jeho Boh, bol s ním a urobil ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Videoklip piesne „TO, JA O PANE MÔJ“

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby našej Evanjelickej cirkvi. Pozrite si ...

19. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Evanjelium podľa Jána 10,22-28 V Jeruzaleme nastali slávnosti posvätenia chrámu; a bola zima. Keď sa Ježiš prechádzal v chráme v ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

18. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Poslušnosť lásky List apoštola Pavla Rímskym 8,35-37 Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Videoklip piesne „TOTO JE DEŇ“

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby našej Evanjelickej cirkvi. Pozrite si ...
/ Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

Vzácne zamyslenie brata dozorcu pri poďakovaní za úrody

Milí priatelia. Sú chvíle kedy Vás niečo veľmi vzácne postretne. Napríklad priateľ po rokoch, nečakaná udalosť, dar a niekedy myšlienka, ...

17. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Evanjelium Matúša 6: 32-33 Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

16. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"... choď na konci ťa čaká požehnanie ..." Evanjelium podľa Jána 4, 46-54 Tak prišiel zase do Kány Galilejskej, kde ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

15. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"Je tento Boh, aj tvojím Bohom?" Prvá kniha Mojžišova - Genesis 28,10-22 Jákob odišiel z Beér-Šeby a šiel do Cháránu ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

14. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Žalm 146 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.Nespoliehajte ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

13. nedeľa po Svätej Trojici 2023 – Misijné SB Turčianske Teplice

Milí priatelia, konali sa nádherné MISIJNÉ SLUŽBY BOŽIE a to na námestí v Turčianskych Tepliciach …Božie slovo …spev …chvály …modlitby ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

12. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"... preto kresťanstvo by mala byť cesta za človekom ..." Evanjelium podľa Marka 7,31-37 Keď (Ježiš) opustil týrsky kraj, prišiel ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

11. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"... Pokora zvíťazila nad pýchou ..." Prvý list apoštola Petra 5,5b-7 A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Koncert piesňovej tvorby

V nedeľu 27.8. o 18:00 sa v našom kostole v Háji uskutoční koncert piesňovej tvorby. Spievať bude Silvia Švábiková, hrať na harfe a klavíri bude Lucia Dobošová. Zaznejú piesne ...
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia 2023

Evanjelium podľa Lukáša 19,36-40 Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste. Keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

9. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Kniha Jóbova 12,2-3a Naozaj, vy zastupujete ľud a s vami vymrie múdrosť. Aj ja mám rozum ako vy, nie som menejcenný ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

8. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"... táto dnešná kázeň, bola vlastne kázeň o kázni..." Jereniáš 23,26-29 Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

7. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Druhý list apoštola Pavla Timoteovi 4,7-8 Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

6. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"... kráčať v špapajách ..." Evanjelium podľa Lukáša 9,57-62 ROZLIČNÍ NASLEDOVNÍCI JEŽIŠA KRISTA Keď šli, povedal Mu ktosi cestou: Pôjdem ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

4. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"Aké nesmierne dôležité je povedať slovo -odpusť..." Prvá kniha Mojžišova 50,15-21 JOZEFOVA VEĽKODUŠNOSŤ Keď Jozefovi bratia videli, že im otec ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

3. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"..., lebo stratený, bol nájdený ..." Micheáš 7,18-19 Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

ZBOROVÝ DEŇ 2023

V sobotu, 18. júna 2023, sa v našom Evanjelickom zbore konal požehnaný 𝐙𝐁𝐎𝐑𝐎𝐕𝐘́ 𝐃𝐄𝐍̌. Sme veľmi vďační Pánu Bohu za ...

1. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Evanjelium podľa Lukáša 16,19-31 "Zmena v nás nastane, keď sa ..." PODOBENSTVO O BOHÁČOVI A CHUDOBNOM LAZÁROVI Bol bohatý človek, ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Svätá Trojica 2023

Kniha Jóbova 23, 3-5 a 8-10 Kiežby som vedel, kde Ho nájdem, aby som došiel až k Jeho sídlu. Predostrel ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

1. slávnosť svätodušná 2023

Evanjelium podľa Jána 3,1-9 JEŽIŠ A NIKODÉM Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k Nemu v noci ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Nedeľa po Vstúpení 2023 – Slávnosť Konfirmácie

Evanjelium podľa Lukáša 6,12-16 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc. Keď svitlo, ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Konfirmácia 2023 – POZVÁNKA

Drahí priatelia srdečne Vás pozývame na Slávnosť konfirmácie – 21.05.2022 o 9:00 v Háji. Sme vďační za 12 konfirmandov... Pane, ...

5. nedeľa po Veľkej noci 2023 – ROGATE (Modlite sa!)

Izaiáš 66, 12-14 Lebo takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja rozprestriem až k nemu blahobyt ako rieku a bohatstvo národov ako ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

4. nedeľa po Veľkej noci 2023 – CANTATE

Prvá kniha Kronická 16,7-13 V ten deň poveril Dávid prvý raz Ásáfa a jeho bratov vzdávať vďaku Hospodinovi: Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

3. nedeľa po Veľkej noci 2023 – JUBILATE

Kniha Jób 19,25-27 Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

2. nedeľa po Veľkej noci 2023 – MISERICORDIAS DOMINI

Evanjelium podľa Jána 10,11-21 Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

1. nedeľa po Veľkej noci 2023 – QUASIMODOGENITI

Evanjelium podľa Jána 21,15-19 JEŽIŠ SKÚŠA PETROVU LÁSKU Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

2. slávnosť veľkonočná 2023

Evanjelium podľa Jána 20,1-10 VZKRIESENIE JEŽIŠA V prvý deň po sobote, včasráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdaléna ku ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

1. slávnosť veľkonočná 2023– Pascha – RESURRECTIO DOMINI

Prvý list apoštola Pavla Korintským 15,12-17a Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

VEĽKÝ PIATOK 2023 – Parasceve

"...niečo veľmi dôležité a zásadné sa začalo diať, pre tvoju záchanu človeče." Prvá kniha Mojžišova 22,1-14 BOH SKÚŠA A POŽEHNÁVA ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

ZELENÝ ŠTVRTOK 2023 – Dies viridum

Evanjelium podľa Lukáša 22,19-20 Nato vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

DETSKÉ SLUŽBY BOŽIE

🤩Pozývame všetky deti na VEĽKONOČNÝ PONDELOK🥰 Viac info. na plagáte... 🥰 ...

Kvetná nedeľa 2023 – PALMARUM

"Počuješ? Kohút zaspieval!" Evanjelium podľa Matúša 26,74-75 Vtedy začal sa zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka! A hneď kohút zaspieval ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

5. nedeľa pôstna 2023 – Smrtná – IUDICA

"Po akom mieste túžiš? ..." Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri 14,2-10 Proti Mojžišovi a Áronovi reptali všetci Izraelci a celý ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

4. nedeľa pôstna 2023 – LAETARE

"...potrebujeme porozumieť, o čom je, skutočná viera." Evanjelium podľa Marka 8,11-21 KVAS FARIZEJOV Tu vyšli (k Nemu) farizeji a začali ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

3. nedeľa pôstna 2023 – OKULI

"Tento príbeh, je vlastne, o každom jednom z nás ..." Evanjelium podľa Jána 9,1-7 UZDRAVENIE SLEPÉHO OD NARODENIA Idúcky uzrel ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

2. nedeľa pôstna – REMINISCERE 2023

Evanjelium podľa Matúša 15,21-28 KANAÁNKA Potom odišiel Ježiš a utiahol sa do krajov Týru a Sidonu. A hľa, kanaánska žena prišla ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

1. nedeľa pôstna 2023

Izaiáš 58,4-9a Ajhľa, pre svár a zvadu sa postíte, aby ste mohli biť zločinnou päsťou. Váš dnešný pôst nie je ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Predpôstna nedeľa 2023

Prvý list Jánov 4,9 V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Nedeľa po Deviatniku 2023

Evanjelium podľa Matúša 13,3-9 a 18-23 Ajhľa, rozsievač vyšiel rozsievať. A keď rozsieval, niektoré zrná padli kraj cesty, i prileteli vtáci ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Nové číslo časopisu Vánok

Drahí priatelia, sestry a bratia v Pánovi Ježišovi. Tešíme sa, že nám Pán Boh dal dostatok chuti a sily urobiť  nové ...
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Zjavení Pána 2023

Žalm 23,6 Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

2. nedeľa po Zjavení Pána 2023

"... zamyslime sa dnes všetci nad niečím dôležitým, ..." Kniha Józuova 24,15 Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

1. nedeľa po Zjavení Pána 2023

"...  a toto je bratia a sestry podstata Vianoc, Vianočných sviatkov, že ..." Evanjelium podľa Jána 1,18 Boha nikto nikdy ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Nový rok 2023

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 16,13 Vtedy nazvala Hospodina, ktorý s ňou hovorí: Ty si Él Róí, lebo povedala: Vskutku ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD

Závierka občianskeho roka 2022. Silvester

"Na čo sa dnes rozpomínaš ty ...?" Žalm 77,12-16 Na skutky Hospodinove sa chcem rozpomínať, áno, rozpomínať sa na Tvoje ...
/ ECAV HÁJ, Média, ÚVOD