Pozrite si články v ktorých sú fotogalérie a audiogalérie:

5. nedeľa po Veľkej noci – ROGATE (Modlite sa!) 2022

List apoštola Pavla Efezským 3,14-21 APOŠTOLOVA MODLITBA ZA CIRKEVNÝ ZBOR Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Veľkej noci – CANTATE 2022

Prvá kniha Samuelova 16,1-13 Hospodin riekol Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Veď ja som ho zavrhol, aby nebol kráľom ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE 2022

Pre všetky mamy, staré mamy a krstné mamy. Kto nájde lásku, ten vie ... Príslovia 1,7-9 Bázeň pred Hospodinom je ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa po Veľkej noci – MISERICORDIAS DOMINI 2022

Žalm 23 DOBRÝ PASTIER Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa po Veľkej noci –QUASIMODOGENITI 2022

Prvý list apoštola Jána 5,4-5 pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. slávnosť Veľkonočná 2022 – Detské služby Božie

Evanjelium podľa Jána 20,19-31 JEŽIŠ SA UKÁZAL UČENÍKOM V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. Slávnosť Veľkonočná 2022

Evanjelium podľa Marka 16,1-4 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Veľký piatok – Parasceve 2022

Izaiáš 53,1-5 Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

6. nedeľa pôstna – Kvetná –PALMARUM 2022

Evanjelium podľa Jána 12,12-19 Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, nabral palmové ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa pôstna – Smrtná – JUDICA 2022

List Hebrejom 9,11-14 Keď však prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobra, cez väčší a dokonalejší stan, nie rukou zhotovený, čiže nie ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa pôstna – LAETARE 2022 – Zborový konvent

Evanjelium podľa Lukáša 19,10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Čítaná kázeň: Mgr. Ladislav Adamovič - ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa pôstna – OCULI 2022

Prvý list apošola Petra 1,13-16 Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa pôstna – REMINISCERE 2022

Evanjelium podľa Matúša 6, 9 Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa pôstna – INVOCAVIT 2022

Evanjelium podľa Matúša 16,21-23 Odvtedy začal Ježiš vysvetľovať svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Predpôstna nedeľa – ESTOMIHI 2021

Evanjelium podľa Matúša 6,13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Vyhlásenie ECAV k vojne na Ukrajine

Dnes, 24. februára 2022 nadránom vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu. Jedná sa o akt surovej vojenskej agresie voči suverénnemu a ...
Čítať Viac

Nedeľa po Deviatniku – SEXAGESIMA 2022

Izaiáš 55,8-11 Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Nedeľa Deviatnik – SEPTUAGESIMA 2022

Evanjelium poľa Jána 15,9 Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Posledná nedeľa po Zjavení 2022

Evanjelium podľa Lukáša 2,22-32 A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Zjavení 2022

Evanjelium podľa Lukáša 8,1-3 Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a dvanásti ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Zjavení 2022

List apoštola Pavla Galatským 2,20 ... a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. Nedeľa po Zjavení 2022

Žalm 119,11 Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa po Zjavení 2022

Evanjelium podľa apoštola Jána 1,35-42 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. A zahľadel sa na Ježiša, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Zjavenie Pána – EPIFÁNIA 2022

Izaiáš 60,1-3 Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou. Lebo, hľa, tma kryje zem ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Nedeľa po Novom roku 2022

Evanjelium podľa Lukáša 2,21 Keď prišiel ôsmy deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali Mu meno Ježiš, ako Ho anjel ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Nový rok 2022 – Biblický zborový verš

Jeremiáš 29,11-14 Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Závierka občianskeho roka. Silvester 2021

Evanjelium podľa Lukáša 12,32 Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Nové číslo časopisu VÁNOK

Drahí priatelia, sestry a bratia v Pánovi Ježišovi. Tešíme sa, že nám Pán Boh dal dostatok chuti a sily urobiť  nové ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. slávnosť vianočná 2021

Žalm 100, 1-2 Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním!  ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. slávnosť vianočná 2021

Evanjelium podľa Lukáša 2,15-20 Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Štedrý večer 2021

Evanjelium podľa Lukáša 2,1-14 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. adventná nedeľa 2021

Izaiáš 5,1-7 PIESEŇ O VINICI Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa adventná 2021

Prvý list apošola Jána 4,18a V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa adventná 2021 – Domáca pobožnosť

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak s cieľom, aby naša viera a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa adventná 2021 – Domáca pobožnosť

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak s cieľom, aby naša viera a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Posledná nedeľa cirkevného roka (Nedeľa večnosti) 2021

1. list apoštola Pavla Korintským 2,9 ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Tretia predposledná nedeľa cirkevného roka 2021

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 8,6-12 Potom, po štyridsiatich dňoch, Nóach otvoril okno korábu, ktoré urobil, a vypustil krkavca. Ten vyletel ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Pamiatka Reformácie 2021

2. kniha Mojžišova - Exodus 33,21 Hospodin riekol: Hľa, tu pri mne je miesto, postav sa na skalu! ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

21. nedeľa po Svätej Trojici 2021

V boji o dokonalosť viery 1 Jána 1:4–5 Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

OZNAM O KONANÍ SLUŽIEB BOŽÍCH

Bratia a sestry, Od 24.10.2021 sa budú služby Božie v CZ ECAV Háj konať nasledovne: 9:00 v Háji – v ...
Čítať Viac

20. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvá kniha kronická 29,13-18 Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno. Veď ani ja ani môj ľud ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

19. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Marka 2,1-12 Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma, zhromaždilo sa toľko ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Zbierka a vydaj šatstva

Milí priatelia, Evanjelický a.v. cirkevný zbor Háj v spolupráci s Mestom Turianske Teplice organizujú ZBER A VÝDAJ ZIMNÉHO ŠATSTVA A OBUVI 0d 5. 10 ...
Čítať Viac
/ Média, Rodinky, ÚVOD

18. nedeľa po Trojici – Vďaka za úrody

Ev.Matúša 6:11. POĎAKOVANIE ZA ÚRODY Chlieb náš každodenný daj nám dnes! Milí priatelia, bratia a sestry, Dnes sme na službách Božích ...
Čítať Viac
/ Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

17. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List apoštola Pavla Rímskym 13,8-10 LÁSKA K BLÍŽNYM Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

16. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List apoštola Pavla Galatským 5,1-6 Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Spoločenstvo žien- POZVÁNKA

Srdečne pozývame všetky ženy nášho Cirkevného zboru na skvelú prednášku Mirky Pálešovej a spoločný čas... Viac info. na plagáte: ...
Čítať Viac
/ Média, MODLITBY ŽENY, Rodinky, ÚVOD

Rodinné Služby Božie

Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi. Dnes sme mali nádherný čas v prítomnosti Ducha Svätého. Bol to ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

13. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Matúša 15.kapitola 1-11.verš Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa: „Prečo tvoji učeníci ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

12. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List Židom 9,24-28 Veď Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

11. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Matúša 19,10-12 Keď je to tak medzi mužom a ženou, nie je dobré ženiť sa! Odpovedal im: Nie všetci ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

10. nedeľa po Svätej Trojici 2021 – Kajúca nedeľa

Evanjelium podľa Lukáša 3,7-17 Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: „Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Potáborové detské Služby Božie 2021

VEĽKÉ EGYPTSKÉ DOBRODRUŽSTVO Toto sú deje Jákobovho rodu: Keď bol Jozef sedemnásťročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

8. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 39,7-20 Po týchto udalostiach však žena jeho pána začala upierať oči na Jozefa, až mu ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

7. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvý list apoštola Pavla Korintským 11,23-26 Lebo ja som prijal do Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

6. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List Jakuba 2,18 Ale povie niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvý list apoštola Pavla Timoteovi 2,1-6 Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Lukáša 17,15-16 Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; padol na ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List Jakuba 2,14-17 Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho (takáto) ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 6,5-8 Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Aj naše deti radi spievajú – Duchovná pieseň 2021

Dňa 7. mája 2021 sa uskutočnil 7. ročník súťaže Duchovná pieseň. V tomto roku sa súťaž prvýkrát uskutočnila v online ...
Čítať Viac

Online zborové stretnutie

Milí priatelia, bratia a sestry, opäť vás srdečne pozývame na online zborové stretnutie cez aplikáciu Google meet dnes (18.4.2021) v ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

Boli sme v RTVS

😍Milí priatelia a milí cirkevníci.😍 Dnes bola 🎬v RTVS👍 odprezentovaná naša vízia na rok 2021 a naša práca v cirkevnom ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

NTM 2021

Milí priatelia, drahí manželia, v rámci tohtoročného Národného týždňa manželstva vás pozývame k tomu, aby sme si ako manželia opäť ...
Čítať Viac

Simeon a Anna

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete niečo o jednom deduškovi a babičke,  ktorí sa volali Simeón  a Anna ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, Rodinky, ÚVOD

Svadba v Káne Galilejskej

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete niečo o jednej SUPER SVADBE... Tak šup, šup pozrite si tajomstvá ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, ÚVOD

GENERÁLNY BISKUP O NAŠEJ VÍZII

Drahí bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi. Chceme sa s Vami podeliť o neuveriteľnú spätnú väzbu od brata generálneho biskupa ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Vianočný príbeh

DRAHÉ DETI, keďže máme zrušenú našu detskú besiedku pozrite si naše VESELÉ VIDEO so Simeonom o Vianočnom príbehu... 🎄🎼👍😍😀🥰🙏🎼🎄 Pán ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, ÚVOD

POZDRAV OD BRATOV BISKUPOV

Drahí bratia a milé sestry. Sme veľmi radi, že sa môžeme podeliť s Vami o krásne a povzbudivé pozdravy od ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

DÔLEŽITÝ OZNAM: VIANOCE 2020

!!Vyhlásenie rozšíreného predsedníctva CZ Háj ku konaniu Služieb Božích od 20.12.2020!! Drahé sestry a bratia, po dôkladnom zvážení a vzhľadom ...
Čítať Viac

Nové číslo časopisu Vánok

Vážení čitatelia Vánku... Prečítajte si online vianočné číslo nášho zborového časopisu (klikni na obrázok na spodku článku), kde vám prinášame ...
Čítať Viac

Oznam o službách Božích v našich chrámoch

Milí priatelia, bratia a sestry, po dlhšej prestávke vás opäť pozývame na Služby Božie do našich chrámov. Zajtra, v Poslednú ...
Čítať Viac

Predposledná nedeľa cirkevného roka 2020

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka 2020

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

21. nedeľa po Svätej Trojici – Pamiatka zosnulých

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

20. po Svätej Trojici 2020

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

19. nedeľa po Svätej Trojici 2020 – Poďakovanie za úrody zeme

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

OZNAM K SLUŽBÁM BOŽÍM A ĎALŠÍM AKTIVITÁM

Milí priatelia, bratia a sestry, na základe opatrení súvisiacich s vírusom Covid 19 vám oznamujeme, že sa rušia všetky služby ...
Čítať Viac

KONFIRMÁCIA 2020

Konfirmácia – 13.9.2020 Z Božej milosti sa aj v tomto roku mohla v našom cirkevnom zbore konať slávnosť konfirmácie. Pôvodne sme ju mali ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

SLUŽBY BOŽIE PO TÁBORE

Drahí priatelia, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi našom Pánovi. Zažili sme krásne dva turnusy denných detských táborov, kde nás ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

SLÁVNOSTNE SLUŽBY BOŽIE – HORNÁ ŠTUBŇA

Výnimočné letné dni v Hornej Štubni – 5. výročie posvätenia obnovenej modlitebne Začiatok júla 2020 sa v našom cirkevnom zbore niesol v duchu ...
Čítať Viac

DÚHOVÁ PÁRTY

Milé deti, rodičia, krstní a starí rodičia… Evanjelický cirkevný zbor Háj zažil krásne podujatie pre deti v Hornej Štubni z ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

POZVÁNKA – Slávnostné Služby Božie

Evanjelický cirkevný zbor Háj pozýva všetkých na Slávnostné služby Božie ku príležitosti 5. výročia posvätenia modlitebne v Hornej Štubni… Viac informácii ...
Čítať Viac

Služby Božie pri príležitosti 490. výročia Augsburského vyznania

Vážení bratia a milé sestry, na nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť záznam zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti 490. výročia ...
Čítať Viac

ZBOROVÝ ČASOPIS VÁNOK 01/2020

Drahí priatelia, sestry a bratia v Pánovi Ježišovi. Tešíme sa, že ku 200. výročiu nášho kostola v Háji nám Pán ...
Čítať Viac

Vďaka za mamy

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete AKO POĎAKOVAŤ SVOJEJ MAMIČKE... Tak šup, šup pozrite si tajomstvá ...
Čítať Viac

Poklad v Ježišovi

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete niečo o POKLADOCH... Tak šup, šup pozrite si tajomstvá ukryté vo ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, ÚVOD

3. nedeľa po Veľkej noci 2020

Prajeme požehnaný čas pri pozeraní ...
Čítať Viac

2. nedeľa po Veľkej noci 2020

Prajeme Vám požehnaný čas ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

ONLINE SLUŽBY BOŽIE 1.NEDEĽA PO VEĽKEJ NOCI

Milí priatelia, bratia a sestry, pozývame Vás  k sledovaniu ONLINE Služieb Božích, ktoré sme natočili v našej zrekonštruovanej modlitebni na ...
Čítať Viac
/ Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

Neveriaci Tomáš

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete niečo o JEDNOM TOMÁŠOVI, ktorý nikomu neveril ... Tak šup, šup ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, ÚVOD

VEĽKONOČNÝ PONDELOK ONLINE SLUŽBY BOŽIE

Milí priatelia, bratia a sestry, pozývame Vás  k sledovaniu ONLINE Služieb Božích, ktoré sme natočili v našom Hájskom kostole a ...
Čítať Viac

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ONLINE SLUŽBY BOŽIE

Milí priatelia, bratia a sestry, pozývame Vás  k sledovaniu ONLINE Služieb Božích, ktoré sme natočili v našom Hájskom kostole a ...
Čítať Viac

Domáca sviatočná pobožnosť – Veľký piatok – Ukrižovanie Pána

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac

Zelenoštvrtkové stíšenie 2020

Milé sestry a bratia, milí priatelia, pozývame vás k načúvaniu Božieho slova, k piesňam a k spoločným modlitbám za našu ...
Čítať Viac

Peter zapiera Pána Ježiša

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete niečo o JEDNOM UJOVI PEŤOVI, ktorý zaprel svojho najlepšieho kamaráta, keď ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, ÚVOD

Domáca pobožnosť Kvetná nedeľa – Palmarum 2020

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac

Zoznam Evanjelických Služieb Božích počas následujúcich dní

Drahí priatelia, na doleuvedenom odkaze a obrázku si môžte pozrieť zoznam Evanjelických Služieb Božích a pobožností na najbližšie dni a ...
Čítať Viac
/ Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

Domáca pobožnosť 5.nedeľa pôstna -Iudica

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD