ZBOROVÉ DOKUMENTY:

VIEROUČNÉ DOKUMENTY:

Prijímame Apoštolské, Nicejské a Athanáziovo vierovyznanie,
rovnako aj Symbolické knihy evanjelickej cirkvi:

  1. Augsburské vyznanie 
  2. Obrana Augsburského vyznania 
  3. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera 
  4. Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera 
  5. Šmalkaldské články 
  6. Formula svornosti 
  7. Archív zápisníc zo synod ECAV

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Všetky dokumenty a vzory sú chránené autorským právom.  Zverejnené pokyny, dokumenty a vzory môžu používať výlučne subjekty EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA SLOVENSKU, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti uvedenej cirkvi a právnické osoby, ktoré si svoju subjektivitu odvodzujú od uvedenej cirkvi.