Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca sviatočná pobožnosť – 1. nedeľa po Veľkej noci

Blahoslavená viera

Starý introit: 1Pt 2,2

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.144

2, Modlitba -kolekta: 

„Večne požehnaný Pane náš Bože, nebeský Otče, vďaka Ti za to, že si vzkriesil svojho Syna, nášho Pána a skrze Neho vytrhol si nás z otroctva hriechu a smrti. Obdaroval si nás nádejou večnosti, istotou odpustenia hriechov a pokojom, ktorý prevyšuje každý rozum. Nabádaš nás a učíš chodiť v novote života a bojovať dobrý boj viery proti hriešnym žiadostiam a slabostiam tela proti pokušeniam, ktoré nás ohrozujú. Prosíme odpusť nám, keď každý deň hrešíme proti Tebe i proti našim blížnym. Prosíme o silu Svätého Ducha, keď nás naša vlastná malovernosť ohrozuje, aby sme len z Tvojej milosti nad zlom víťazili a raz aj korunu večnosti dosiahli pre česť, oslávenie a chválu Tvoju naveky. Amen“

3, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Starozmluvný text: 1. Mojžišova 32, 23-33

Epištola: 1. list Jánov 5, 1-12

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 24, 13-35

4, Vyznajme Vieru všeobecnú kresťanskú

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mrtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mrtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mrtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

5, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.150

6, Zvesť slova Božieho  – Evanjelium podľa Lukáša 24, 30-35

7, Modlitba

„Pane Ježiši Kriste, ktorý žiješ a viac neumieraš, vzhliadni, prosíme, na tieto naše domáce spoločenstvá a požehnaj slovu, ktorým si sa k nám prihováral. Ty si Hlava cirkvi, veríme, že počuj naše prosby a modlitby, ktoré v tejto chvíli aj inokedy k Tebe vysielame. Ty si zasľúbil, že nám dáš, o čo budeme prosiť nebeského Otca v Tvojom mene.
Ty vieš Pane, ako často pochybujeme o tomto Tvojom zasľúbení, o sile našich modlitieb, o Tvojej pomoci. Chýba nám často pevná viera a neotrasiteľná nádej, preto Ťa prosíme, zošli nám svojho Svätého Ducha, ktorý by nás posilnil a upevnil v dôvere v Tvoju moc a v Tvoju pomáhajúcu lásku. Prosíme, zapáľ naše srdcia plameňom viery, lásky a nádeje. Daj nám sily, aby sme predovšetkým milovali Teba a milovali aj svojich blížnych, aby sme sa vedeli k trpiacim skloniť v pomáhajúcej láske, ako si sa Ty skláňal ku všetkým, ktorí sa k Tebe utiekali.
Prosíme zmiluj sa nad nami, odpusť nám naše hriechy. Prosíme za všetkých rodičov a starých rodičov, za učiteľov, vychovávateľov, za lekárov a iných pracovníkov, za biskupov i farárov, prosíme za našu vládu, za celú Tvoju cirkev – zapaľuj nám Duchu Svätý srdcia, aby sme mohli šíriť svetlo do tohto sveta a svietiť na cestu aj iným.
Naplň nás, prosíme, pokojom, ktorý prevyšuje každý rozum a daj, aby sme sa vo všetkých ťažkostiach života na Teba obracali, u Teba pomoc hľadali i nachádzali. Vypočuj nás Vzkriesený Pane, pre svoju lásku a milosť, na veky požehnaný Hospodin. Amen

Volajme spoločne k nášmu nebeskému Otcovi:

Otče náš, ktorý si v nebesiach…

7, Požehnanie

Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen

8. Pieseň z Evanjelického spevníka: č.600

Pokoj Boží nech zostáva s vami!