Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca pobožnosť – 18.10.2020

V mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka č. 363

2, Modlitba: 

„Láskavý Bože, obraciame sa s vďakou k Tebe ako k láskavému Hospodinovi, že i tohto roku si požehnal zem všetkým, čo človek na svoju obživu potrebuje. Neustále poznávame Tvoju milosť, ktorá nám dáva i každodenný chlieb; nedúfame vo svoje zásluhy pri jeho dorábaní, ale v pokore pred Tebou ho prijímame ako Tvoj dar. Nauč nás z Tvojho požehnania udeľovať všetkým, čo potrebujú našu pomoc, aby sme spoločne niesli bremená života a tak plnili zákon Kristov. Neodnímaj nám ani nikomu z ľudí to, čo slúži na udržanie života, a praj všetkým v hojnosti i duchovný chlieb z Tvojej milosti, veď Tebe patrí chvála a česť na veky vekov. Amen“

3, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Epištola: Filipským 4, 4-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 6, 32-51

 

4, Pieseň: č.403

 

5, Zvesť slova Božieho – 5. Mojžišova 28, 1-6

6, Požehnanie:

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Amen

7, Pieseň z Evanjelického spevníka č. 343

Milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými nami. Amen