Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca pobožnosť – 2. sviatok vianočný – 26.12.2020 

Pamiatka Štefana mučeníka

Starý introit: Žalm 100, 1-2

V mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.47

2, Modlitba -kolekta: 

„Všemohúci a večný Bože, oslavujeme Ťa aj v tento sviatočný deň a ďakujeme za všetko, čo pre nás konáš. Prosíme Ťa srdečne, pomôž nám všetkým, ktorých narodenie Tvojho Syna naplnilo veľkou radosťou, aby sme aj svojimi skutkami a slovami naplnili, čo srdcom veríme a ústami vyznávame. Daj prosíme svojej cirkvi Ducha Svätého, aby i dnes mala verných svedkov a vyznávačov, aby sme za príkladom Štefanovým zachovali vieru, lásku, vernosť a horlivosť k svätým veciam. Prosíme učiň to všetko pre svojho milého Syna Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, na večné veky požehnaného. Amen“

3, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.41

 

4, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Starozmluvný text: Izaiáš 2, 1-5

Epištola: Skutky apoštolov 6,8 – 7, 60

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 10, 17-22

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

 

5, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.55

 

6, Biblické zamyslenie  – Izaiáš 43, 19 a Sk 7, 59-60

7, Modlitba:

„Drahý Pane, nebeský náš Otče, len Teba chceme oslavovať a velebiť aj v tento dnešný sviatočný deň. Vzhliadame do otvorených nebies spolu s diakonom Štefanom, aby sme aj dnes mohli prijať Tvoje posilnenie a požehnanie.
Ďakujeme za milosť, že sme aj dnes mohli počuť Tvoje sväté slovo, v ňom nájsť posilnenie do životných zápasov, do ktorých nás povolávaš. Drahý Pane, celý svet sa v týchto dňoch raduje, alebo by sa mal radovať, z toho, že si nám poslal svojho Syna, aby nás Zachránil z našich hriechov. Ďakujeme Ti za tento najvzácnejší dar, aký si nám len mohol dať. Ďakujeme, že Vianoce sú a vždy budú, nikto túto pravdu nemôže zrušiť.
My veríme, že to všetko sa stalo pre naše spasenie a prosíme, daj aby sa Pán Ježiš mohol opäť narodiť aj v našich srdciach. Z Tvojho slova počujeme, že chceš, aby sme svoju vieru neprežívali len niekde doma alebo len v kostole v súkromí, ale aby sme boli odhodlaní aj iným svedčiť, dokonca i trpieť pre vieru v Pána Ježiša. Ty však Otče vieš, akí sme slabí, nestáli, preto ťa prosíme, naplň nás Duchom Svätým, aby sme dokázali Teba verne nasledovať a aj verejne vyznávať v tomto svete.
Buď prosíme s nami, s celou svojou cirkvou, požehnaj tieto vianočné chvíle, aj keď sú iné, ako sme si predstavovali – no možno to je práve to nové, čo chceš medzi nami tvoriť. Prosíme daj do našich sŕdc pravú radosť z narodenia Pána, daruj nám Boží pokoj v rodinách, v cirkvi, v našom národe i na celej zemi.
Priblíž sa prosíme v narodenom Ježišovi zvlášť k trpiacim, chorým, zomierajúcim, prosíme buď so všetkými, ktorí v nasadení svojho života pracujú a slúžia iným – prosíme za všetkých zdravotníkov i za našu vládu Pane. Prosíme nech aj cez toto všetko ťažké, čo počas tohto roku prežívame po celom svete, nech Duch Svätý koná, aby sme sa k tebe Hospodine viac priblížili, viac Tebe dôverovali, len na teba sa spoliehali… aby sme aj my, tak ako Štefan, videli Tvoju slávu a chválili Teba, požehnaného na veky. Amen

8, Požehnanie:

„Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum nech chráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen

9, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 595

Pokoj Boží nech zostáva s vami!

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter