Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca pobožnosť CZ Háj – 3. nedeľa po Zjavení

Téma nedele: Ježišovo premenenie

Starý introit: Žalm 119, 105

V mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.32

2, Modlitba -kolekta: 

„Všemohúci Bože, ktorý si stvoril všetko viditeľné i neviditeľné a vo svojom jednorodenom Synovi zjavil si tajomstvo svojej zvrchovanej lásky, ďakujeme Ti, že si nám Ho poslal, aby tu s Ním rástlo medzi nami kráľovstvo Božie a tak aj krajší a lepší život na zemi. Prosíme, chráň nás pred nepokojom srdca, aby sme v tomto uponáhľanom čase nezabúdali na duchovné potreby. Posilňuje nás svojím Svätým Duchom, aby sme aj my v Tvojom mene prispievali v tomto svete k rozhojneniu pokoja a spravodlivosti, lásky a radosti. Nech Tvoje svetlo života premáha všetky mocnosti tmy, aby sme chodili v Tvojom svetle. Daj, prosíme, aby Tvoja cirkev neochabovala v boji proti hriechu, aby používala zbrane Ducha, niesla pokoj a konala svoje poslanie až do zjavenia Tvojho víťazstva na konci vekov.“

3, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.484

 

4, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Starozmluvný text: 2. Mojžišova 3, 1-10

Epištola: 1 Korintským 1, 26-31

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 17, 1-9

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

5, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 57

6, Biblické zamyslenie  – Evanjelium podľa Lukáša 2, 33

7, Požehnanie:

„Narodený Boží Syn nech vás požehnáva a vedie po dobrých pastvách tu v časnosti a potom i vo večnosti. Amen

8, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.593

Pokoj Boží nech zostáva s vami!

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter