Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca sviatočná pobožnosť – 1. nedeľa adventná

Pán prichádza

Starý introit: Žalm 25, 1-4

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.1

2, Modlitba -kolekta: 

„Ďakujeme Ti, Bože a Otče náš nebeský, že si sa nám dal dožiť nového cirkevného roku. Ďakujeme Ti za milosť, ktorá nás dosiaľ sprevádzala, za lásku, ktorá nám žehnala, za svetlo Tvojho evanjelia, ktoré prežiarovalo temnosti nášho života. Prosíme Ťa, obdar nás Duchom svojím Svätým, ktorý by naplnil naše srdcia istotou viery v Teba, pevnou nádejou, že aj v budúcnosti budeš s nami a požehnáš prácam, ktorými nás poveruješ. Drž svoju ochrannú ruku nad nami, našimi rodinami, nad celým ľudstvom, aby sme v pokoji, vzájomnom porozumení a v láske mohli žiť na svete. Naplň naše srdcia radostnou istotou svojej prítomnosti, rozmnožuj rady úprimne veriacich, prebúdzaj k pokániu. Prosíme za chorých, trpiacich, hladných, utláčaných, prenasledovaných, zasiahni svojou pomáhajúcou milosťou všade, kde Ťa potrebujú a kde sa k Tebe utiekajú. Požehnaj všetky dobré snahy a predsavzatia aj v nastávajúcom roku, aby Tvoje kráľovstvo pokoja, lásky, radosti medzi nami rástlo až do Tvojho príchodu v moci a sláve. Vypočuj nás, Pane, pre svoju lásku a milosť a požehnaj tohtoročný advent. Amen“

3, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Epištola: Rímskym 13, 8-14

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 4, 16-21

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

4, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.15

5, Zvesť slova Božieho  – Prvá kniha Mojižova -Genesis 9, 8-17

6, Požehnanie

Prichádzajúci Boží Syn nech vás požehnáva a vedie po dobrých pastvách tu v časnosti a potom i vo večnosti. Amen

7. Pieseň z Evanjelického spevníka: č.26

Pokoj Boží nech zostáva s vami!