Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca sviatočná pobožnosť – 2. nedeľa adventná

Téma: Kráľovstvo Božie prichádza

Starý introit: Iz 30, 27-29

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.12

2, Modlitba -kolekta: 

„Svätý a milosrdný Bože, Ty si splnil túžby starozmluvného ľudu a naplnil svoje zasľúbenia, keď si poslal na svet svojho Syna Ježiša Krista. Prosíme Ťa, daj, aby mocne znelo slovo evanjelia, spásy a života, aby Tvoje kráľovstvo rástlo Tebe na česť a nám na spásu. Posilni našu vieru, ktorá sa často kláti, ukáž nám cestu, keď stratíme spred seba cieľ, ktorým si Ty, Pane; volaj hlasne, keď naše srdcia budú naplnené mnohými starosťami a nebudeme počuť Tvoje slovo. Veď a spravuj naše vrchnosti, prebúdzaj všetok svoj ľud k boju proti hriechom. Požehnávaj naše práce, daj nám potrebné sily pre splnenie nášho poslania tu na zemi. Pomôž mládeži, aby rástla v Tvojej bázni, pobožnosti a čistote. Rodičom dávaj múdrosti a sily, aby vychovávali svoje deti v láske a v pravde ako Tvoji zástupcovia na zemi. Buď Útechou zarmúteným, Posilou slabým, Pomocníkom utláčaným, Lekárom chorým, Svetlom tým, ktorým smrť zatemňuje zrak. Požehnaj nás všetkých v tomto adventnom čase, aby sme Ťa mohli oslavovať za lásku a ďakovať Ti za dary, ktoré nám dávaš, tu časne a tam potom na veky. Amen“

3, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Epištola: Rímskym 15, 4-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 21, 25-33

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

4, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.3

5, Zvesť slova Božieho  – Izaiáš 30, 27-29

6, Požehnanie

Prichádzajúci Boží Syn nech vás požehnáva a vedie po dobrých pastvách tu v časnosti a potom i vo večnosti. Amen

7. Pieseň z Evanjelického spevníka: č.30

Pokoj Boží nech zostáva s vami!