Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca sviatočná pobožnosť – 2. nedeľa po Veľkej noci

Dobrý Pastier

Starý introit: Žalm 33, 5-6

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.132

2, Modlitba -kolekta: 

„Svätý Pane Bože, ďakujeme Ti, že nás mocne dvíhaš z každej ťažkosti a sprevádzaš nás týmto životom podľa svojho zasľúbenia. Vedieš nás k jednomyseľnosti a svornosti, ale naviac nás zachraňuješ skrze obeť svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Nauč nás prosíme podľa Jeho príkladu trpezlivo znášať všetky skúšky života a radostne Ho nasledovať ako nášho dobrého Pastiera. Daj nám pokojnú myseľ, odovzdanosť do Tvojej vôle, lebo len Ty sám najlepšie vieš, čo je pre nás užitočné a spásonosné. Do Tvojich láskavých rúk sa porúčame teraz i na veky vekov. Amen“

3, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Starozmluvný text: 4. Mojžišova 27, 15-23

Epištola: Skutky apoštolov 20, 28 – 35

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 9, 35-38

4, Vyznajme Vieru všeobecnú kresťanskú

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mrtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mrtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mrtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

5, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.140

6, Zvesť slova Božieho  – Evanjelium podľa Jána 10, 11-21

7, Modlitba

„Všemohúci, dobrotivý nebeský Otče, v Tvojich rukách je celý náš život i naša smrť, len z Tvojej lásky a milosti žijeme, preto Ti za všetko ďakujeme, čo sme až dosiaľ od Teba prijali pre náš časný i večný život. Ďakujeme Ti najmä za dielo vykúpenia skrze Tvojho Syna a nášho Spasiteľa. Pane Ježiši Kriste, ktorý si premohol smrť, Tebe patrí naša chvála a vďaka, že nás ako dobrý Pastier vedieš k bohatým pastvám svojho slova, privádzaš k prameňom večnej spásy a života. Daj prosíme, aby sme Ťa vedeli nasledovať, Tvoje slovo poslúchať a zachovávať. Ty vieš, ako často sa odkláňame od Tvojej pravdy, ako sme neraz zablúdili a išli inou cestou, ako sme pili z iných prameňov a pritom sme si neuvedomili, že len pri Tebe nájdeme skutočnú lásku, pokoj duše a istotu spasenia. Prosíme Ťa, odpusť nám. Buď s nami a veď nás po svojich cestách života, a keď zablúdime, naprávaj nás a priveď späť k Tebe. A napokon jedného dňa priveď nás, prosíme, do nebeského ovčinca – do Božieho kráľovstva, kde Ťa chceme chváliť a oslavovať, lebo Ty si Biskup a Pastier našich duší, ktorý žije na veky. Amen

Volajme spoločne k nášmu nebeskému Otcovi:

Otče náš, ktorý si v nebesiach…

7, Požehnanie

Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen

8. Pieseň z Evanjelického spevníka: č.618

Pokoj Boží nech zostáva s vami! Amen