Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca pobožnosť CZ Háj – 2. nedeľa po Zjavení

Téma nedele: Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť

Starý introit: Žalm 66, 1-2

V mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.34

2, Modlitba -kolekta: 

„Hospodine, večný Bože, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti a oslavujeme Ťa, lebo Tvoj Syn a náš Pán nás uviedol do nového veku radosti a utešuje nás v sile Svätého Ducha. My často v našej každodennosti upadáme do ustarostenosti, strácame radosť a nádej, ale Ty sa k nám priznávaš a si nám blízko, aj keď Ťa svojím telesným zrakom nevidíme a premieňaš naše pochybovanie na istotu, neistotu na radosť, prázdnotu srdca na novú príležitosť pre lásku. Ďakujeme Ti za všetky dary telesné i duchovné, ďakujeme dnes aj za naše manželstvá a rodiny. Buď Pane Ježiši aj v našej rodine prítomný a daj, aby sme raz všetci mohli vojsť spoločne do Tvojho nebeského kráľovstva, kde Ťa budeme oslavovať naveky. Amen“

3, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.61

 

4, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Starozmluvný text: 2. Mojžišova 33, 17-23

Epištola: Rímskym 12, 9-16

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 2, 1-11

Vyznávajme Vieru všeobecnú kresťanskú:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

5, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 639

6, Biblické zamyslenie  – Evanjelium podľa Jána 2, 11


7, Modlitba -kolekta: 

„Trojjediný Bože, Hospodine, Pane náš. Chceme ťa oslavovať spolu so všetkými kresťanmi, s bratmi a sestrami aj v tento dnešný nedeľný deň. Oslavujeme Ťa za to, že Ťa môžeme poznať, že si sa nám vyjavil a dal poznať vo svojom Synovi a našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Oslavujeme Ťa za nádherný dar spasenia, ktorý si nám v Ňom daroval. Oslavujeme Ťa za všetko, čo konáš v našich životoch, že Ty si našou oporou a útočiskom v dobrom aj v zlom. Odpusť nám prosíme, keď Ti zabúdame ďakovať. Mnohé veci sa nám stali všednými a ich hodnotu nedoceňujeme. Odpusť nám, že sa toľko sťažujeme namiesto toho, aby sme Ti ďakovali. Chceme Ti dnes Pane ďakovať za náš domov, ďakujeme za náš cirkevný zbor, ďakujeme za naše rodiny, ďakujeme za naše manželstvá, za naše deti – a láskavo Ťa prosíme Pane Ježiši, príď a prebývaj aj u nás doma. Prosíme posväť naše rodiny. Tak ako Józua, aj my túžime, aby celá naša domácnosť slúžila jedine Tebe. Ty buď vyvýšeným a nad všetkým osláveným Pánom. Chráň nás prosíme od všetkého zlého a urob náš domov miestom lásky, pokoja a radosti. Prosíme Duchu Svätý, daj nám pevnú vieru, aby sme celý tento život prežili v blízkom osobnom vzťahu s Pánom Ježišom a v láske s ostatnými ľuďmi, aby sme jedného dňa aj my mohli vojsť do Božieho kráľovstva na tú dokonalú svadobnú hostinu, kde budeme môcť zostať už na veky s naším Pánom. V mene Pána Ježiša Krista. Amen“

Volajme v dôvere k nášmu nebeskému Otcovi:
„Otče náš, ktorý si v nebesiach…“

8, Požehnanie:

„Vy teda, milovaní, vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky. Amen

9, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.559

Pokoj Boží nech zostáva s vami!

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter