Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca pobožnosť – 25.10.2020

V mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 352

2, Modlitba: 

„Pane Bože, nebeský Otče, ďakujeme Ti za milosť nového dňa, v ktorom nás opäť voláš do Tvojej blízkosti. Aj keď sa nemôžeme schádzať ako jedno spoločenstvo v našich chrámoch, prosíme zjednocuj nás skrze svojho Ducha Svätého. Prehovor k nám aj dnes cez Tvoje slovo, ktoré nám chce svietiť na cestách nášho života. Prosíme Ťa pokorne, ráč nám popriať ducha pravdy, pokoja a pravej múdrosti, aby sme dobre poznali a ochotne plnili, čo sa Tebe ľúbi. Udržuj nás neustále vo svojej láske a milosti, aby sme dobrým kresťanským životom vzdávali česť Tvojmu menu teraz tu a potom tam v Tvojom kráľovstve naveky vekov. Amen“

3, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 22, 1-14

Epištola: 2 list apoštola Pavla Timoteovi 1, 3-5

 

4, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.248

 

5, Zvesť slova Božieho1. Mojžišova 18, 22-33

6, Požehnanie:

Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého nech zostáva so všetkými vami. Amen

7, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 466

Pokoj Boží nech zostáva s vami!