Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca pobožnosť – 1.11.2020

V mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 692

2, Modlitba: 

„Milý Pane Bože, Otče nebeský! V tejto chvíli sa rozpomíname na svojich drahých, blízkych nášmu srdcu, ktorí dávno, či pred krátkym časom, opustili spoločenstvo nás živých. Ďakujeme Ti za všetko, čo si nám v nich a skrze nich dal. Nech ich pamiatka je pre nás stále požehnaná. Keď sa na nich rozpomíname, robíme tak vo vedomí, že sme ich odovzdali do Tvojich rúk. V Tvojich rukách sme živí či mŕtvi a skrze Teba sme spojení s našimi zosnulými. Preto nám pomáhaj, aby sme pevne verili, že nás nič, ani smrť, nemôže odlúčiť od Tvojej lásky, ktorú si nám zjavil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. A keď sa nám obnovuje smútok v duši pri spomienke na našich zosnulých, pomôž nám, aby sme prijímali Tvoju útechu a ňou sa navzájom potešovali. Spomienka na našich zosnulých pripomína nám aj našu časnosť a pominuteľnosť. Vo vedomí svojej pominuteľnosti nech je našou útechou, že si nás stvoril, darúvaš nám časný život a vo svojej láske a milosti pripravil si nám nový život vo večnosti pri Tebe. Preto nám pomôž, aby sme žili vo vedomí, že si s nami po všetky dni až do konca vekov. Raz otvor aj nám bránu vedúcu do odpočinutia Božieho ľudu v nebeských stánkoch večného pokoja a stálej radosti, kde Ťa budeme môcť uzrieť tvárou v tvár, Teba, Boha našej spásy. Amen“

3, Pieseň:Krásnu vlasť pripravil pre svoj ľud

1.Krásnu vlasť pripravil pre svoj ľud, milý náš Spasiteľ na nebi, radosť len vládne tam, večný kľud, Tvorcu húf spasených velebí.

R:/:Krásnu vlasť na nebi pripravil pre verných Spasiteľ.:/

2.Efatta! Otvor že sa aj nám. Brána ty nebeská z milosti, Pane náš, k nadhviezdnym končinám, veď aj nás v nebesiach uhosti.

3.Až sa náš pozemský zborí stan, príbytok od Boha v nebesiach, pre svoju krv drahú dá nám Pán, podiel na nebeských plesaniach.

4, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 20, 1-10

Epištola: 1. list apoštola Pavla Korintským 15, 50-58

 

5, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.658

 

6, Zvesť slova BožiehoEvanjelium posľa Jána 11, 17-27

7, Požehnanie:

„Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen

8, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 474

Pokoj Boží nech zostáva s vami!