Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca sviatočná pobožnosť – 10.4.2020

Veľký piatok – Ukrižovanie Pána

Starý introit: F 2, 8-11

Program bez čítania Pašií

1, Pieseň z Evanjelického spevníka č. 116

2, Modlitba na Veľký piatok – kolekta 

„Baránok Boží, Pane Ježiši Kriste, ktorý si nám dal poznať prenesmiernu milosť a lásku, keď si pre nás znášal hrozné utrpenie.
Vzal si na seba naše viny a neprávosti a bol si obeťou nášho zmierenia.
Svojou smrťou si dokonal naše vykúpenie, oslobodil si nás od zahynutia, smrti a otvoril si nám bránu svojho kráľovstva nebeského.
Preto si znášal bolesť i posmech všetkých, opustený aj od vlastných učeníkov. Ďakujeme Ti za to všetko, drahý náš Pane.
Hoden si, Baránok nevinný, vziať moc, múdrosť, česť, slávu a dobrorečenie.
Daj nám prosíme umrieť hriechu, umŕtvuj v nás starého Adama a vzkries nás k novému životu, aby sme Ti ďakovali, verne slúžili a s bázňou svoje spasenie konali Tebe na česť teraz i vždycky. Amen“

3, Pieseň: Kríž je znakom spásy

R: Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás.
1. Sám si Pane znášal, ťarchu mojich vín. Sám si sa oddával z lásky pod svoj kríž.
2. Pozri, Pane, hľa tu na mňa úbohého, pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.
3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín. Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s Ním.

 

4, Zvesť slova Božieho: Kolosenským 2, 13-14

,,Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky 14 a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž.“ Amen

5, Modlitba

„Drahý náš Pane, v tichu tohto dňa prichádzame s pokorným srdcom k Tebe, pod Tvoj kríž, a prosíme Ťa o zľutovanie. Pre nás znášaš bolesti a túto potupnú smrť na kríži, trpíš aj pre moje viny. Robíš to z lásky ku mne, i nám všetkým, aby si nás vykúpil z hriechov, aby si nás zmieril s naším Otcom v nebesiach. Ďakujeme Ti Pane Ježiši, že Ty vzal ten dlžobný úpis, pribil si ho na kríž a naše priestupky si zmazal svojou krvou. Mohli sme byť mŕtvi, ale Ty chceš, aby sme žili. Chválime Ťa za Tvoju lásku ku nám, hriešnym ľuďom a za vykúpenie, ktoré si dokonal. Prosíme, pomáhaj nám, aby sme na to nikdy nezabudli. Pomáhaj nám, aby sme si túto pravdu nenechali len sami pre seba, ale aby sme chceli o Tebe svedčiť aj iným ľuďom, aby všetci mohli spoznať Tvoju lásku, milosť a odpustenie. Pane Ježiši, prosíme Ťa, zostávaj sa nami vo všetkom čo prežívame, pomáhaj nám a dávaj nám pevnú vieru. A keď sa náš život naplní a my dôjdeme až k hranici časnej cesty, prenes nás prosíme zo smrti do života, aby sme aj my boli tam, kde si Ty, a s Tebou zostali už na veky. V mene Pána Ježiša. Amen“

6, Modlitba Pánova – Otče náš

7, Pieseň: Božia ovečka

1. Pán Boh to chcel, by Jeho Syn na hriešnu zem, k nám zostúpil,
On poslušný svoj život dal, by ovečkou sa Božou stal.
Tak vzácny dar, čo ľuďom dal na kríži tam, keď dokonal.
A celý svet to nechápal, že ovečkou sa Božou stal.

Ja Ťa ovečka mám rád, veľmi rád Ťa mám za smrť na kríži drevenom.
Ó, očisť ma Ty, krvou tou, nech ovečkou tiež Božou som.

2. Pre vlastné túžby stratený, od pravdy míle vzdialený.
On zastavil ma pod krížom, nech ovečkou tiež Božou som.

Ja Ťa ovečka mám rád, veľmi rád Ťa mám za smrť na kríži drevenom.
Ó, očisť ma Ty krvou tou, nech ovečkou tiež Božou som.

Aj dnes kľačím znovu sám, tam pod krížom,
veď ovečkou tiež Božou som.

7, Požehnanie

Milosť Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Amen