Skutky apoštolov 11,1-16 Apoštolovia a bratia v Judsku počuli, že i pohania prijali slovo Božie. Keď …

Skutky Apoštolov 1,4-5 Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali …

Daniel 6, 11 a 24 Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do …

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby …

Druhá kniha Mojžišova – Exodus 17,1-7 Potom sa celý zbor Izraelcov podľa Hospodinovho rozkazu postupne …

Žalm 126 Pútnická pieseň. Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj