Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca pobožnosť CZ Háj – Ukončenie občianskeho roka 2020

V mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.64

2, Modlitba -kolekta: 

„Večný a nepremožiteľný Hospodine, Bože Otče náš nebeský, dnes, na konci roku, ešte raz prichádzame k trónu Tvojej milosti, aby sme sa potešili útechou Tvojej nebeskej lásky a utvrdili v nádeji Tvojho požehnania. Ďakujeme Ti srdečne za všetky Tvoje dobrodenia, ktorými si nás v tomto roku duchovne i telesne obohacoval. Dobrorečíme Ti a Tvoje meno nadovšetko vyvyšujeme. Nie nám, Hospodine, nie nám, ale Tvojmu menu nech je vzdaná česť, Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva vo všetkom, čo si pri nás a s nami konal. Ty zostávaš nepremenný a Tvoje roky nikdy neprestanú, s Tebou sme rok začali, s Tebou ho i končíme, Tebe samému buď česť, chvála a dobrorečenie ako dnes, tak i na veky vekov. Amen“

3, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.65

 

4, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Starozmluvný text: Izaiáš 51, 4-6

Epištola: Rímskym 8, 31-39

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 12, 35-40

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

 

5, Pieseň: Každý deň Pán mi silu dáva

 

6, Biblické zamyslenie  – Evanjelium podľa Lukáša 24, 28-29


7,
Kuzmányho litánia a starosloviensky Otčenáš

 

8, Požehnanie:

„Milosť Pána Ježiša Krista so všetkými nami. Amen

9, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 439

Pokoj Boží nech zostáva s vami!

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter