Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca pobožnosť CZ Háj – Nedeľa po Novom roku

Téma nedele: Cez ťažkosti k radosti

Starý introit: Ž 98, 2-3

V mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.73

2, Modlitba -kolekta: 

„Všemohúci Pane náš, Bože, múdry a láskavý Otče, ktorý si Darcom nádeje a Lekárom uzdravujúcim duše naše hriechom zranené. Ty nám osvecuješ cestu, ktorá cez mnohé súženia vedie k záchrane a spáse. Utvrď nás prosíme v dôvere, že milujúcim Teba všetky veci slúžia na dobro, aby sme v Tvojom mene vo svetle Tvojho slova beh svojho života konali. Daj, nech to novonarodené Dieťatko Ježiša nosíme vo svojom srdci, aby sme s Ním chodili cestou pravdy a večného života teraz i na veky vekov. Amen“

3, Pieseň: Proto se Ježíš narodil

Text piesne:

1.Proto se Ježíš narodil, aby z hříchu vysvobodil a všechnem lidem připravil nebeský cíl. Přišel jak malé děťátko do jeslí, kde se zakrátko sešli pastýři s mudrci tenkrát v noci.

REF: To Bůh poslal Syna, aby v Nem byla vina, aby v nem byli hříchy krví obmytý.
Náš Pán z veliké lásky dneska protrhal  svazky, které nás s hříchem pojí a dal nám spasení.

2.Andělé  o Nem zpívali, mudrci se Mu klaněli, pastýři před Ním klekali tam ve stáji. Simeon s Annou plakali a Pána Boha chválili, že přišlo lidem na zemi Tvé spasení.
3.Narodil se dnes pro tebe, abys moh vejít do nebe, abys moh v Něho uvěřit a šťastně žít.

4, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Starozmluvný text: Ozeáš 11, 1-11

Epištola: 1. Petra 4, 12-19

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 42-52

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

 

5, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 36

6, Biblické zamyslenie  – Evanjelium podľa Matúša 2, 13-23


7, Modlitba -kolekta: 

„Drahý Bože náš, nebeský Otče, ďakujeme, že aj dnes môžeme počuť Tvoje sväté slovo, ktoré je svetlom na našich chodníkoch. Máme prvú nedeľu v novom roku a čas plynie ďalej; ale kde máme vziať odvahu, aby sme vykročili smelo do budúcnosti, ak nie z viery, že Tvoja ruka nás bude viesť a chrániť? Kde vziať silu podujať sa na veci, ktoré sme nevládali dokončiť a ktoré zostávajú pred nami ako nevyriešený problém, ak len nie z istoty, že Ty nás podoprieš, keď budeme klesať, že nás Ty zdvihneš, ak unavení budeme padať? Kde vziať istotu, že tento rok bude radostnejší, pokojnejší, ak nie z vedomia, že Ty riadiš a spravuješ tento svet a v ňom aj nás podľa svojej milostivej vôle?
Trojjediný Bože, ďakujeme Ti za všetko, čo sme z Tvojej lásky a milosti do dnešného dňa mohli prijať. Dnes opäť prichádzame v modlitbách k Tebe a predkladáme Ti všetky naše starosti, starosti cirkvi i sveta, ktoré nám ležia na srdci. Prosíme Ťa, neodmietni nás. Prosíme Ťa za všetkých chorých a trpiacich, prosíme za všetkých zdravotníkov, aby si ich chránil a posilňoval, prosíme za umierajúcich a za ich blízke rodiny, prosíme za smutných a opustených ľudí, ktorí sa nemôžu stretnúť so svojimi blízkymi, prosíme za múdre rozhodnutia našej vlády, prosíme za celé naše Slovensko, za všetky národy sveta, prosíme aj za tých ktorí klesajú pod ťarchou kríža a nevládzu k Tebe prísť, alebo nevedia nájsť cestu k Tebe. Prosíme Ťa, zľutuj sa nad nami. Naplň naše srdcia láskou, súcitom jeden k druhému, ochotou pomôcť tam, kde je to potrebné.
Pane Ježiši, odpusť nám prosíme všetky naše hriechy – lebo si uvedomujeme, že v každom jednom z nás je kus krutého Herodesa – prosíme dávaj nám pevnú vieru v Teba, aby sme dokázali premôcť vlastnú pýchu a sebectvo a dokázali do svojho srdca prijať Teba, ako Kráľa nášho života. Prosíme zo svojej lásky nás preveď cez tieto ťažkosti, ktoré musíme v tomto svete prežívať, k sebe Pane, do radosti, ktorú dokážeš dať len Ty, do Tvojho kráľovstva pokoja, ktoré bude večné. Prosíme drž nás pevne vo svojom náručí, nech sa vždy deje pri nás len Tvoja svätá vôľa. Amen“

Volajme v dôvere k nášmu nebeskému Otcovi:
„Otče náš, ktorý si v nebesiach…“

8, Požehnanie:

„Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého nech je a zostáva so všetkými nami. Amen.

9, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.459

Pokoj Boží nech zostáva s vami!

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter