ZBOROVÝ

JOB 34,12

Vskutku, Boh nekoná nešľachetne a Všemohúci neprekrúca právo.

DETSKÁ BESIEDKA

HEB 13,5

Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám;

DORAST

1JAN 3,18

Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo.

STRETNUTIE RODÍN

HEB 3,13

Ale napomínajte sa navzájom deň čo deň, dokiaľ sa hovorí: dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.

MODLITEBNÉ STRETNUTIE ŽIEN

JER 10,21

Pretože pastieri boli hlúpi a Hospodina nehľadali, preto nemali úspech a celé stádo sa im rozpŕchlo.

MODLITEBNÉ STRETNUTIE MUŽOV

PRI 10,9

Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa prezradí.

SPEVOKOV – POLTÓN

JER 10,24

Karhaj ma, Hospodine, ale s mierou, nie v svojom hneve, aby si ma nezničil.

MLADŠÍ SPEVOKOL

2SAM 22,22-23

Lebo ja ostríhal som cesty Hospodina, od svojho Boha som hriešne neodpadol. Bo všetky Jeho práva sú mi pred očami, od Jeho príkazov som sa neodchýlil.