ZBOROVÝ

JOB 34,12

Vskutku, Boh nekoná nešľachetne a Všemohúci neprekrúca právo.

DETSKÁ BESIEDKA

HEB 13,5

Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám;

DORAST

1JAN 3,18

Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo.

STRETNUTIE RODÍN

HEB 3,13

Ale napomínajte sa navzájom deň čo deň, dokiaľ sa hovorí: dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.

MODLITEBNÉ STRETNUTIE ŽIEN

JER 10,21

Pretože pastieri boli hlúpi a Hospodina nehľadali, preto nemali úspech a celé stádo sa im rozpŕchlo.

MODLITEBNÉ STRETNUTIE MUŽOV

PRI 10,9

Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa prezradí.

SPEVOKOV – POLTÓN

JER 10,24

Karhaj ma, Hospodine, ale s mierou, nie v svojom hneve, aby si ma nezničil.

MLADŠÍ SPEVOKOL

2SAM 22,22-23

Lebo ja ostríhal som cesty Hospodina, od svojho Boha som hriešne neodpadol. Bo všetky Jeho práva sú mi pred očami, od Jeho príkazov som sa neodchýlil.

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter