Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca nedeľná pobožnosť

Kvetná nedeľa – Palmarum – 5.4.2020

Služobník Hospodinov

Starý introit: Ž 73, 23-24

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen

1, Pašie 

(texty môžte sledovať spoločne celá rodina z Evanjelických Pašií od strany 46. )

2, Kázeň slova Božieho – Evajeliumm podľa Jána 2,13-22

3, Pieseň z Pašií –  

(strana 78. ) Záver

 POŽEHNANIE:

Milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými nami. Amen