Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca nedeľná pobožnosť

Nedeľa pôstna. Oculi – 15.3.2020

Premoženie zlých mocností

Starý introit: Ž 25, 15-16

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka č. 102

2, Modlitba 3. pôstnej nedele – kolekta 

„Všemohúci Bože, náš Otče nebeský, blahoslavení sú všetci, ktorí Tvoje slovo počúvajú a zachovávajú. K Tebe pozdvihujeme oči, a prosíme, aby si vypočul naše prosby a pokorné želania, lebo vo svetle Tvojho slova poznávame svoje hriechy a desíme sa ich následkov. Ty Pane nás poznáš lepšie ako my sami seba, vieš, že podliehame slabostiam a neprávostiam. Bez Tvojej pomoci by sme zahynuli. Tvoja vôľa však neznáša nijaké zlo. Prosíme, veď nás cestou pravdy, spravodlivosti a svätosti, chráň nás pred bludom a neresťou a zachovaj nás v istote viery a nádeje teraz i po všetky dni. Amen“

3, Nedeľné biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Starozmluvný text: Izaiáš 43, 1-7

Epištola: List Židom 12, 1-7

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 17, 6-21

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania:

Verím v Boha: Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím …

 

4, Pieseň: Si mojou skrýšou

Si mojou skrýšou v čase búrok, keď nemám síl.
Si mojím hradom, kde sa cítim bezpečným.
V Tvojich dlaniach ukrytý, Tvojou láskou prikrytý,
preto vždy spievam Tebe, Pane, so všetkých síl.

 

5, Biblické zamyslenieŽalm 91

6, Osobné modlitby, Otče náš

Modlitba po kázni:

„Drahý náš Pane, nebeský Otče, aké je dobré mať Boha, ako si Ty, Hospodine. Aké vzácne je vedieť, že Ty, Najvyšší, nás poznáš. Vieš, s čím všetkým musíme v našom živote bojovať a koľko nástrah číha okolo nás. Ty si nám dal život a neustále ho napĺňaš dobrými darmi. Stojíš pri nás vo všetkom, čo prežívame. My veríme Pane, že Ty máš celú situáciu pevne vo svojich rukách a aj nás držíš vo svojom náručí. Len v Tebe, Hospodine, chceme nachádzať bezpečný úkryt a pevný hrad. Ďakujeme za Tvoju lásku, Pane, ďakujeme, že Ty nás neopúšťaš, ale skrze svoje slovo nám hovoríš, aby sme sa nebáli. Vyznávame pred Tebou, Hospodine, v mnohom sme zhrešili a skutočne si zaslúžime trest. Prosíme, zmiluj sa nad nami. A odvráť od nás všetku hrôzu a trápenie. Prosíme naplň naše srdcia pevnou vierou v Tvoju moc. Veď Ty Pane Ježiši si premohol diabla i smrť. Ty jediný dokážeš premôcť a zvíťaziť i nad týmto vírusom, i nad našim hriechom.

Prosíme v modlitbe za celé ľudstvo, prosíme i za naše Slovensko, prosíme za všetkých, ktorí sú chorí a trápia sa, prosíme i za doktorov, sestry a za všetkých ľudí, ktorí sa zo všetkých síl snažia pomáhať a zachraňovať životy. Prosíme, veď nás Duchom Svätým, aby sme vedeli konať zodpovedne a neohrozovali svojím správaním seba i ostatných, a aby sme my kresťania vedeli zasiahnuť tam, kde to bude potrebné. Buď nám, Pane, všetkým milostivý.

Prosíme Ťa, Záchranca náš, stoj pri nás teraz i na veky. Nech každý človek upiera svoj zrak na Teba a v kríži vidí svoju záchranu. Nech je vyvýšené a oslávené Tvoje meno, Hospodine, nad celou zemou. Amen“

Môžeme sa modliť aj slovami čínskych biskupov:

„Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie. Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verní strážcovia. Zverujeme Ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na Veľkonočnom Tajomstve Tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia. Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a Tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril. Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojim Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.“

7, Pieseň z Evanjelického spevníka č. 488

Milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými nami. Amen