Drahí priatelia,
prežili sme nádherný zborový deň. Bol rozdelený do troch blokov. Slávnostné služby Božie, spoločný obed s hrami a Misijné popoludnie.

Na začiatku služieb Božích sme slávnostne obliekli našu sestru farárku Mgr. Zuzanu Lipovskú do kamže (biele kňazské rúcho). Naša vzácna sestra spravila farárske skúšky v októbri 2018, no potom nastúpila na materskú dovolenku. Teraz v spoločenstve celého zboru sme mohli prežiť túto vzácnu chvíľu.
Piesne v doprovode domácej kapely vyzneli v našom chráme mohutne a dôstojne. Hlavnou myšlienkou zborového dňa bol text kresťanskej piesne „Môj život už nie je prázdna loď“.  Kázňou nám poslúžila sestra farárka.

Slovo Božie na oslavu Božej prítomnosti v našich životoch zaznelo z evanjelia podľa Matúša 8 kapitoly,,Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď, a On spal. I pristúpili, zobudili Ho a povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vetry aj more poslúchajú? (Mt 8:23-27).
Sestra farárka nás povzbudila ku viere v Pána Ježiša. Náš život je neraz zmietaný v búrkach okolností. Netreba však zabúdať, že Pán Ježiš je na našej lodi života! Treba na Neho volať v modlitbách, mať s ním blízky-osobný vzťah, aby nám pomáhal v každodenných starostiach a radostiach.

KÁZEŇ ZO ZBOROVÉHO DŇA

Veriaci počas Služieb Božích boli pozvaní na spoveď a Večeru Pánovu. Na hod Baránka sme sa s vďakou a láskou voči Pánovi Ježišovi veľmi tešili. Božiu prítomnosť bolo v chráme cítiť pri pokorných modlitbách a prosbách za odpustenie hriechov. Po Áronovskom požehnaní nás všetkých, naši milí farárovci pozvali do farskej záhrady na spoločný obed. Pre deti bol pripravený skákací hrad, maľovanie na tvár a vodný futbal, ktory si s chuťou zahrali aj dospelí muži.

Slávnosť pokračovala v kostole na Misijnom popoludní. Programom nás sprevádzali dozorca Ing.Branislav Záborský a kurátor Čremošného Ing.Tomáš Svitek.

Po úvodnej spoločnej piesni ES 649, nasledovala báseň od Martina Rázusa v podaní Ing. Branislava Páleša. Potom vystúpili skupinky, ktoré sa stretávajú v našom CZ. Mužom ďakujeme za ich modlitby – osobné, za náš zbor i za celú evanjelickú cirkev. Deti z detskej besiedky pod vedením farárovcov a Mgr.Evy Adamovičovej zaspievali piesne: Zmrákalo sa vonku; My sme tu všetci jedná rodina, recitovali básničky a zahrali nám na zobcových flautách. Milé bolo aj vystúpenie Rodinného spoločenstva, ktoré nám poslúžilo mohutným spevom hymny nášho zborového dňa „Môj život už nieje prázdna loď“. Ing. Tomáš Svitek rozcítil naše srdcia svojim osobným svedectvom a výzvou k nasledovaniu Pána Ježiša.

OSOBNÉ SVEDECTVO TOMÁŠA SVITEKA

Dorast a mládež zahrali scenku „Čas“ o pokúšaní kresťana rozhodnutého ísť do misijnej služby. Mladší spevokol „ELAIA“ zaspieval piesne „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie; Sadáme s vďačnosťou;  Smieme kráčať vo svetle Božom“. Za spoločenstvo žien sa pomodlila sestra Gregorová a sestra Žiaková. Toto popoludnie osviežil piesňami „Pane vieru daj; Chcem Pána piesňou oslavovať rád“ aj starší spevokol pod vedením sestry kantorky Mgr.Kataríny Záborskej. Básňou nás povzbudila aj sestra Ivana Mišinová.
Na konci tohto milého stretnutia brat farár Lipovský poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave zborového dňa. Najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, ktorý bohato požehnal toto stretnutie a preto Jemu patrí česť a chvála.

Tešíme sa na budúco-ročný zborový deň (alebo Zborové dni). Bude to o to významnejší čas, nakoľko budeme sláviť 200.výročie posvätenia chrámu v Háji. Tešíme sa, čo má pre nás Pán Boh pripravené.

Autor: Mgr. Ladislav Adamovič