,,Pánovi znej spev našej chvály / a v srdci plesaj každý z nás! / Hľa, tu je dom, v ňom stále s nami / sa stretať chce Pán a Boh náš. / Síl do rúk dal, / um osvecoval / a prácu požehnal: / tu stojí Kristov chrám!“  (ES 635,1)

Keď nám naši ,,mladí farárovci“ (ako ich po domácky nazývame) oznámili, že 1. októbra 2017 budeme mať v kostole v Háji zborový deň, všetci cirkevníci sme sa veľmi potešili.

V nedeľné ráno, v 16. nedeľu po Svätej Trojici, naše hájske evanjelické zvony povolávali svoj Boží ľud na slávnostné služby Božie. Kostol sa zaplnil do posledného miesta. Vďačným pocitom voči Pánu Bohu bol pohľad na veľký počet detí, ktoré si prišli pre požehnanie pred oltár počas prvej piesne. Vďaka Vám rodičia za tento prejav viery!

Zborový deň sa niesol odkazom 122. žalmu: ,,Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!“Kázeň Božieho slova mala pani kaplánka Zuzana Lipovská s dôrazom na radosť žalmistu, ktorý sa tešil z toho, že sa bude modliť, ďakovať a prosiť o Božiu ochranu a milosť v chráme v Jeruzaleme.

Aj my, hájski evanjelici (filiálky D. Štubňa, H. Štubňa, Turčianske Teplice, Vieska, Čremošné, Turček) sme vďační Pánu Bohu za našich predkov – prastarých a starých otcov, ktorí pred 197. rokmi postavili tento chrám. Vážime si ich um, prácu a nadšenie budovať Boží dom, kde sa dodnes nasycujeme Slovom Božím. Poďakovanie a žehnanie patrí aj všetkým kňazom, ktorí tu pôsobili. Bol to aj náš predchádzajúci pán farár Mišina, ktorého sme mali veľmi radi a veľmi sme si ho vážili. Prišiel na zborový deň aj s pani manželkou Božkou, čo nás veľmi potešilo. Bývalý pán biskup Igor Mišina pozdravil prítomných v chráme a prosil Hospodina o Božiu ochranu nad Jeho stádočkom.

Pre nás veriacich bolo radosťou a povzbudením spievať oslavné a ďakovné piesne a cítiť Božiu prítomnosť pri Večeri Pánovej. Precítenosť piesní bola iste aj pre nezvyčajný hudobný doprovod. Nebol to organ, ale klavír, violončelo  a flauta. Na hod Baránka sa pripravilo 90 veriacich. Pri prisluhovaní Večere Pánovej pomáhal našim kňazom aj brat farár Bevan Stein, ktorý vždy ochotne pomôže nášmu zboru pri zastupovaní kňazov.

Slávnostné služby Božie ukončila pani kaplánka Áronovským požehnaním a veriaci sa mohli presunúť do farskej záhrady, kde nás čakali prestreté stoly s koláčmi a hlavne chutný guľáš. Poďakovanie patrí kuchárom, ktorý výborne navarili, ale aj šikovným ženám – pekárkam.

Občerstvení na duši i na tele sme sa vrátili späť do Božieho chrámu, kde nás čakalo misijné popoludnie, ktoré uvádzali zborový dozorca Branko Záborský a kurátor Čremošného Tomáško Svitek. Postupne sa prezentovali všetky skupinky, ktoré sa stretávajú v našom zbore. Najprv sa predstavilo Spoločenstvo mužov, ktorí sa stretávajú každú sobotu ráno o 6:00 k modlitbám. Osvieženie priniesla i mládežnícka kapela s piesňou: Denne za Pánom ísť. Milá a usmievavé boli aj deti z Detskej besiedky, ktoré zaspievali piesne: Smieme kráčať vo svetle Božom a My sme tu všetci jedna rodina. Rodinné spoločenstvo nášho CZ vo svojich 2 piesňach s nadšením v srdci oslavovali nášho Pána Ježiša Krista. Dorast a mládež sa predstavili scénkou: Podobenstvo o veľkej večeri (L 14, 15-24). Náš pán farár Tomáš Lipovský v biblickom zamyslení čerpal z Rímskym 14, 17-18, ktorý je zároveň veršom pre náš zbor na rok 2017. Za Spoločenstvo žien, ktoré sa stretáva raz do mesiaca pod vedením našej milej pani kaplánky, sa pomodlila sestra A. Gregorová a slovami 16. žalmu sa modlila sestra M. Kapustová. Potom vystúpil spevokol, ktorý vedie naša pani kantorka Katka Záborská. Zaspieval dve piesne: Zvučne plesaj (kánon) a Pane, vieru daj blúdiacim. Báseň za modlitebnú skupinku v Čremošnom precítene predniesla sestra Rišiaňová. Nejednému z nás sa až slzy tlačili do očí. V závere tohto bloku mládežnícka kapela zaspievala pieseň: V srdciach nech nám radosť horí.

Vyvrcholením a zlatým klincom misijného programu bol koncert hostí: kňaz z Badína Roman Dovala so svojimi dvoma dcérami: Kristínkou a Klárkou. Radostné spievanie a pestré hranie na rôznych hudobných nástrojoch podnietilo k spevu i nás ostatných. Ďakujeme nášmu Pánovi, že rodinka Dovalovcov šíri horlivosť a lásku k Hospodinovi cez veselé, ale i vážnejšie detské piesne.

Napokon nasledovalo požehnanie a poďakovanie všetkým vystupujúcim, ktorí sa pričinili o nesmierne krásny zážitok. Aj modlitby od nás veriacich za priaznivé počasie boli od Hospodina vypočuté, napriek tomu, že pred 1. októbrom boli samé daždivé dni. Celý tento nedeľný sviatočný deň bol veľmi požehnaný a s vrúcnou túžbou v srdci sa už všetci tešíme na ďalší zborový deň.

Ešte raz Ti drahý Pane Ježiši Kriste ďakujeme za to, že si nás požehnával a rozradostil si naše srdcia.

,,Požehnaj, Bože, zbor, cirkev celú,

by v moci ducha vždy mohla rásť.

Nech znie chválospev každého času,

prebývaj Duchom uprostred nás.“

(Alžbeta Ondusková – Návraty)

Marta Kapustová – presbyterka CZ Háj