Zborový deň 2018 očami pani Kapustovej. 

Poď vzdať vďaku svojmu Pánovi, keď ťa pieseň zvonov osloví.
Čaká ťa Ten, čo dá duši mier, bo len Jemu stále ver.
Chválu mu vzdáva strom, ruža, vtač, aj ty sa k Jeho velebe snaž.
Otvor mu srdce, vstúp v nebies brán. Náruč má dokorán.

Básnik Daniel Sovc v piesni vďaky hovorí za mnohých cirkevníkov Hájskeho zboru, ktorí prišli v 11. nedeľu po Svätej Trojici do chrámu Božieho na slávnostné služby Božie, na Zborový deň 2018.

Oslavná, starobylá hebrejská pieseň Vojdite, plesajme (ES 605) v doprovode domácej kapely vyznela v chráme mohutne a dôstojne. Tento upravený žalm bol nápovedou k téme kázne, ktorou nám poslúžila sestra farárka Zuzanka Lipovská.

Slovo Božie na oslavu stvoriteľského Božieho diela si vybrala zo 103. žalmu. ,,Dobroreč duša moja Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu.“ Tento oslavný a ďakovný Dávidov žalm je aj pre nás v dnešnej dobe veľmi potrebné si čítať a dobrorečiť Pánu Bohu za Jeho dobrotu voči človeku i prírode. Naša duša, aj keď je zmietaná v každodennom boji života, má za čo ďakovať Pánovi, či už v rannej, no aj vo večernej modlitbe.

A ďalší dôvod na oslavu Pána Boha pripadol práve na august 2018, pretože pred 200 rokmi sa rozhodlo o osamostatnení CZ Háj od CZ Mošovce, nastalo znovuobnovenie nášho cirkevného zboru. Zároveň v roku 1818 sa naši predkovia rozhodli, že v Háji postavia nový evanjelický Boží chrám. ,,Žehnáme dnes, Pane, pilné, drahé dlane, duše obetavé, vierou v teba živé, čo chrám tento milý niekdy vystavili, kým Ty v svojej moci bols im na pomoci.“

Sestra farárka nám pripomenula, akú veľkú vieru v živého Boha museli mať naši prastarí rodičia, keď sa pustili do takých veľkých diel. Poháňala ich túžba byť spolu na tomto mieste, spievať, modliť sa, oslavovať a spolu dobrorečiť za všetko, čo z Jeho milosti dostávame.

To nám pripomenulo aj nedávnu minulosť v našom CZ z pred dvoch rokov, keď sme sa tiež s malým obnosom peňazí, no s veľkou vierou, pustili do opravy fary. Tak, ako sme počuli v kázni, aj my ďakujeme a dobrorečíme Pánovi za zdarné ukončenie prác, za ochotných ľudí v našom zbore, za milodary, za všetko, čo nám Pán Ježiš požehnával.

Veriaci počas služieb Božích boli pozvaní na spoveď a Večeru Pánovu. Na hod Baránka sme sa s vďakou a láskou voči Pánovi Ježišovi veľmi tešili. Božiu prítomnosť bolo v chráme cítiť pri pokorných modlitbách a prosbách za odpustenie hriechov. Po Áronovskom požehnaní nás všetkých naši milí farárovci pozvali do farskej záhrady na spoločný obed. Pre deti bol pripravený nafukovací skákací hrad, pre dorasťákov vodný futbal.

Slávnosť pokračovala v kostole na misijnom popoludní. Programom sprevádzali dozorca Branko Záborský a kurátor Čremošného Tomáško Svitek.

Po úvodnej precítenej klavírnej skladbe v podaní Paľka Fančiho prítomných zaujala hosťka z Martina, pani Mišutová, básňou od Milana Rúfusa. Potom vystúpili skupinky, ktoré sa stretávajú v našom CZ. Mužom ďakujeme za ich modlitby – osobné, za náš zbor i za celú ev. cirkev. Deti z detskej besiedky pod vedením našich farárovcov a Gabiky Svitekovej zaspievali piesne: Počúvaj, čo vtáčky spievajú a To je super, že si s nami a recitovali poučné básničky o zvieratkách. Milé bolo aj vystúpenie Rodinného spoločenstva. Branko Páleš rozcítil naše srdcia básňou Láska. Mládež sa predstavila vydarenou scénkou na základe biblického podobenstva O nemilosrdnom sluhovi.

Potom Spevokol mamičiek s dcérami zaspieval pieseň Srdca môjho si Pánom, po ktorej mal biblické zamyslenie brat farár Tomáš Lipovský na bibl. text z Mt 16, 13-18. Vyznanie učeníka Petra: Ty si Kristus – Syn Boha živého, by malo byť vyznaním každého z nás. Takúto vieru mali aj naši predkovia, keď sa rozhodli pred 200 rokmi sa osamostatniť a postaviť nový chrám. Pán Boh požehnáva svojich verných aj teraz, v tejto dobe, len musíme stáť pevne na základe – na Pánovi Ježišovi.

Za spoločenstvo žien sa pomodlila sestra Gregorová a sestra Žiaková precítene predniesla báseň Vesper Dominicae. Sestra Kapustová sa pomodlila za náš cirkevný zbor. Toto popoludnie osviežil svojimi piesňami aj spevokol pod vedením sestry kantorky Katky Záborskej. Vzácny hosť z východného Slovenska z CZ Giraltovce pani Alžbeta Ondusková nám poslúžila svojou vlastnou básňou a pripojila aj svedectvo, čo pre ňu znamená viera v Pána. Je poetkou a jej básne recitujeme aj v našom CZ pri rôznych príležitostiach.

Milo nás prekvapil e-mail od nášho bývalého brata farára Mišinu, ktorý prečítala sestra Petrovičová. V ňom nás povzbudzuje vo viere v dnešnom zložitom svete.

Na konci tohto milého stretnutia sa brat farár Lipovský poďakoval za všetky obetavé ruky, ktoré sa pričinili na príprave zborového dňa. Ale najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, ktorý bohato požehnal toto stretnutie a preto Jemu patrí česť a chvála. Tešíme sa na budúci zborový deň v roku 2019.

Napísala: Marta Kapustová