Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca pobožnosť CZ Háj

Zjavenie Krista Pána mudrcom

Sláva Pánova

Starý introit: Ž 72, 1

V mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 592

2, Modlitba -kolekta: 

„Hospodine, večný Pane, dobrotivý nebeský Otče, ktorý nám i svetu svoju slávu zjavuješ a svojím slovom nás oslovuješ, ďakujeme Ti, že si splnil svoje zasľúbenia a svoju milosť si rozšíril na všetky národy zeme. Osvietil si našich predkov svetlom spásy a aj nám si daroval svetlo života, aby sme v Tvojom evanjeliu prijímali slovo milosti a pravdy a k Tebe, nášmu nebeskému Kráľovi prichádzali s darom viery, s vôňou modlitby a trpezlivej nádeje. Prosíme, vystroj nás a pridávaj cirkvi svedkov svojho slova, ktorí by naplnení mocou Svätého Ducha mocne zvestovali radostnú zvesť evanjelia o Božej láske všetkému stvoreniu. Pomáhaj nám verne kráčať v tomto novom roku podľa Tvojej vôle, aby bolo oslávené a požehnané meno Tvoje sväté naveky. Amen“

3, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.77

 

4, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Starozmluvný text: Izaiáš 60, 1-6

Epištola: 1Pt 3, 18-22

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

 

5, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 39

 

6, Biblické zamyslenie  – Evanjelium podľa Matúša 2, 1-12


7,
Požehnanie:

„Narodený Boží Syn nech vás požehnáva a vedie po dobrých pastvách tu v časnosti a potom i vo večnosti. Amen

8, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 63

Pokoj Boží nech zostáva s vami!

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter