V CZ ECAV Háj sa sobotu 22. apríla 2017 po vyše štyridsiatich rokoch konala slávnosť inštalácie zborového farára. Brata Tomáša Lipovského si náš zbor zvolil na volebnom konvente za svojho zborového farára ešte na jeseň minulého roka.

Aj napriek nepriaznivému počasiu kostolné zvony privolali do chrámu Božieho v Háji veľké množstvo veriacich z nášho zboru i mnoho hostí, emeritného biskupa a nášho bývalého kňaza Igora Mišinu, brata seniora TUS Mariána Kaňucha, seniora Zvolenského seniorátu Jána Čábyho, sestry farárky a bratov farárov, dekana RKC dekanátu Turčianske Teplice brata Hudeca, pastora Apoštolskej cirkvi Romana Pavlíka, starostku obce Háj Eriku Herčúthovú, primátora Turčianskych Teplíc Igora Husa, bratov a sestry z CZ Senné, Horná Strehová, Horný Tisovník, Banská Bystrica, Ostrá Lúka a Chminianske Jakubovany, ako aj rodinných príslušníkov brata Tomáša Lipovského a jeho manželky Zuzany Lipovskej, zborovej kaplánky. Na úvod slávnostných služieb Božích ich na pôde nášho zboru v príhovore privítal zborový dozorca Branislav Záborský.

Inštaláciu zborového farára vykonal brat senior Marián Kaňuch spolu s Ondrejom Šoltésom a Radimom Pačmárom. Vo svojom inštalačnom príhovore na text z 5M 10, 8 povzbudil oboch našich duchovných pastierov k horlivému nasledovaniu Pána Boha a k obetavej službe Jemu i ľuďom. Zvesťou Božieho slova na inštalačných službách Božích poslúžil brat emeritný biskup Igor Mišina, ktorý nás povzbudil slovami z J 5, 1 − 9. Pripomenul, že je to práve rok odvtedy, ako brat farár Lipovský v 1. nedeľu po Veľkej noci slúžil prvýkrát v našom zbore ako hosťujúci kazateľ.

Slávnosť obohatili svojím spevom domáci kvartet, mládežníci, spevokol CZ Háj, spevokol Efata z CZ Ostrá Lúka i spojený spevokol z CZ Senné a Horná Strehová.

Po príhovoroch a pozdravoch domácich a hostí, sa v ďakovnom príhovore novoinštalovaný kňaz Tomáš Lipovský poďakoval rodine, farárom, ktorí ho formovali, priateľom, spolužiakom, rodnému CZ Chminianske Jakubovany aj cirkevným zborom, v ktorých predtým s manželkou pôsobili. Veľká vďaka patrí i členom CZ Háj, ktorí ich s láskou medzi seba prijali, a tak im vytvorili duchovnú rodinu.

Na záver služieb Božích pri spievanej modlitbe Otče náš a Áronovskom požehnaní stál pred oltárom brat emeritný biskup Igor Mišina spolu s naším farárom Tomášom Lipovským a jeho manželkou, našou kaplánkou. Tento obraz bol krásnou symbolikou odovzdania nášho zboru z rúk kňaza, ktorý u nás pôsobil bezmála desať rokov, do rúk manželom Lipovským.

Celá slávnosť sa konala v radostnej atmosfére, napĺňajúc naše srdcia pokojom a vďakou. Veríme, že tento slávnostný a požehnaný deň sa zapíše hlboko do sŕdc členov nášho cirkevného zboru.

Každý deň ďakujeme Pánovi, že vypočul naše úpenlivé modlitby a dal kazateľa do nášho cirkevného zboru. Pre pôsobenie nášho brata zborového farára a jeho manželky vyprosujeme od nášho Pána Božiu milosť, hojnosť Božieho požehnania, múdrosť, pokoj a láskavosť pri ich práci v našom zbore, mnoho síl a pevné zdravie. Nech Pán žehná ich kroky!

Ing. Branislav Páleš – presbyter, predseda hospodárskeho výboru CZ Háj

[cws_gpp_images_by_albumid id=6412995130625536353 theme=projig show_details=0 row_height=175 num_results=0 show_title=0]